terug
31 maart 2010


Mensenrechtenrapportage 2009 Ministerie van Buitenlandse Zaken

'Kastediscriminatie treft 260 miljoen mensen wereldwijd'


In de Mensenrechtenrapportage 2009 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt in verschillende hoofdstukken aandacht besteed aan de positie van de 260 miljoen Dalits. De rapportage betreft de uitvoering van de Nederlandse mensenrechtenstrategie ‘Naar een menswaardig bestaan’. Hieronder vindt u de betreffende passages over Dalits.

Uit de inleiding
"Ook verlangens van de Kamer (al dan niet in de vorm van moties en toezeggingen) vormen aanleiding tot het stellen van nieuwe prioriteiten of het verzetten van bakens. Zo blijft een doorlopende actualisering van de mensenrechtenstrategie gegarandeerd. Een voorbeeld hiervan betreft de bestrijding van discriminatie van Dalits. Ruim 260 miljoen mensen, veelal in India, zijn slachtoffer van discriminatie op basis van hun afkomst, ook al is dit bij de wet verboden. Zoals met de Kamer besproken, zijn met Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Pillay verschillende besprekingen gevoerd hoe we zowel in de VN als in bilateraal beleid aandacht kunnen vragen voor deze situatie en hun positie kunnen verbeteren."

4.9 Non-discriminatie
"Het bestrijden van alle vormen van racisme is een prioriteit in het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Zoals vermeld in paragraaf 2.1 van de mensenrechtenstrategie gaat bijzondere aandacht uit naar de bescherming van de rechten van diegenen die op basis van hun afkomst of etniciteit worden gediscrimineerd. Vanzelfsprekend vormt dit een cruciaal onderdeel van het streven naar de universele naleving van internationale mensenrechtennormen."

Andere vormen van discriminatie
"Minister Verhagen deed tijdens het Algemeen Overleg van 16 juni 2009 de toezegging aan de Kamer om samen met de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, mevrouw Pillay, te onderzoeken op welke wijze de discriminatie van Dalits het beste geadresseerd kan worden. Kastediscriminatie, oftewel discriminatie naar werk en afkomst, treft 260 miljoen mensen wereldwijd. Kastelozen komen vooral voor in India maar ook in andere Aziatische landen zoals Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka. Kastediscriminatie, hoewel wettelijk verboden, is in de dagelijkse praktijk nog steeds een groot probleem dat diep geworteld is in de samenleving.

Op 16 november sprak het ministerie hierover met mevrouw Pillay, net als over diverse andere soorten van discriminatie. Pillay uitte haar steun voor het bespreken van kastediscriminatie in het kader van de anti-discriminatieagenda. Ook bevestigde zij dat het belangrijk is om dit onderwerp te integreren in het werk van de Mensenrechtenraad en de activiteiten van de OHCHR. De OHCHR is in dit verband met een aantal NGO’s in overleg over het uitwerken van een set principles and guidelines. Nederland zal zich hierbij aansluiten.

Tijdens de 12e zitting van de MRR in september vroeg de EU op initiatief van Nederland in haar verklaring aandacht voor de situatie van ‘groepen die gediscrimineerd worden op basis van werk en afkomst’. Hierbij richtte Nederland zich ook op de situatie van Dalits in diverse Aziatische landen. Naast de inzet vanuit Den Haag, wordt door de Nederlandse ambassade in India bijzondere aandacht besteedt aan de positie van Dalits. Zo zijn in 2009 enkele projecten gefinancierd die zich richten op scholing en levensonderhoud van Dalits (zie paragraaf 8.2)."

9.2 Azië
"De mate waarin Aziatische regeringen hun burgers kunnen en willen beschermen tegen mensenrechtenschendingen loopt zeer uiteen. Ook de mensenrechtenzorgpunten verschillen in deze regio van land tot land. In landen als Afghanistan en Pakistan richt het internationale mensenrechtenbeleid zich onder meer op de hervorming van de justitiesector. Ook gaat in deze landen bijzondere aandacht uit naar de bevordering van vrouwenrechten. De kwetsbare positie van minderheden als de Karen in Birma, Oeigoeren in China en Dalits in India vormen eveneens een punt van zorg in de huidige naleving van internationale mensenrechtenovereenkomsten in Azië."

"Naast een rapportage over kasteproblematiek en in het bijzonder de rechten van Dalits, heeft Nederland in 2009 enkele kleine projecten gefinancierd die zich richten op scholing en levensonderhoud van de vaak in diepe armoede levende Dalits (zie paragraaf 4.9). Ook is een bijdrage gegeven aan een project waarbinnen trainingen worden georganiseerd in het gebruik van de Indiase Right To Information-wetgeving, die vergelijkbaar is met de Nederlandse Wet Openbaarheid Bestuur. Deze trainingen komen voor een belangrijk deel ten goede aan Dalits en dan met name aan vrouwen, wiens situatie vaak het meest uitzichtloos is. Op nationale titel heeft Nederland in de Mensenrechtenraad van juni jl. aandacht gevraagd voor de situatie van ‘groepen die gediscrimineerd worden op basis van werk en afkomst’, met specifieke aandacht voor vrouwen. Tijdens de Mensenrechtenraad in september vroeg de EU op initiatief van Nederland in haar verklaring aandacht voor hun zorgwekkende situatie. Hierbij richtte Nederland zich ook op de situatie van Dalits in andere Aziatische landen. Naar aanleiding van een toezegging van minister Verhagen aan de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Mensenrechtenbeleid in juni jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met de VN Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens Pillay over hoe het beste de problematiek rond de positie van Dalits in de Mensenrechtenraad vorm gegeven kan worden."

Voor de volledige Mensenrechtenrapportage zie: https://archive.org/details/Mensenrechtenrapportage2009.
Landelijke India Werkgroep / India Committee of the Netherlands - 31 maart 2010