English version of this page   terug
(Génève, 15-6-2011)


VN-rapport:

Bescherm Roma en slachtoffers van kastensystemen beter
tegen discriminatie


De Speciale Rapporteur van de Mensenrechtenraad voor racisme, Mr. Githu Muigai, heeft een rapport in de VN Mensenraad gepresenteerd waarin hij vooral ingaat op de discriminatie van Roma in Europa en van circa 250 miljoen mensen op basis van kaste en erfelijke afkomst.

Muigai beschrijft in zijn rapport zowel enkele positieve voorbeelden ter bestrijding van kastendiscriminatie als de grote uitdagingen die er nationaal en internationaal nog liggen. Naast de situatie in Zuid-Azië rapporteert hij ook over discriminatie op basis van werk en afkomst in Afrika (bijvoorbeeld in Nigeria, Senegal en Somalië), het Midden-Oosten (met name Jemen) en de diaspora-gemeenschap van vooral Zuid-Aziaten (met name Indiërs) en Somaliërs.

In zijn conclusie beveelt de Rapporteur onder meer aan om de concept VN Principes en Richtlijnen tegen Discriminatie op Basis van Werk en Afkomst te gebruiken als ‘leidend kader’ voor effectieve maatregelen van staten om aan hun internationale verplichtingen te voldoen. Dit houdt ook in dat regeringen zich inspannen om de opvattingen te bestrijden die discrimnatie op basis van werk en afkomst in stand houden, waaronder het idee van ‘onaanraakbaarheid’.

Muigai zegt daarover: "De meest bekende vorm van discriminatie gebaseerd op overerving is de eeuwenoude situatie van ‘onaanraakbaarheid’ die de kansen op werk beperken en mensen van lagere kasten als ‘outcastes’ in hun eigen samenleving beschouwt. Vrouwen en kinderen in deze gemeenschap zijn het meest kwetsbaar voor seksuele slavernij, mensenhandel en kindermoord. Maar weinigen kunnen hun geërfde status ontlopen".

Verder merkt de rapporteur op: "Het wettelijk kader tegen discriminatie op basis van werk en afkomst wordt niet goed uitgevoerd. De eerste vitale stap voor staten is om te erkennen dat discriminatie op basis van werk en afkomst een vorm van rassendiscriminatie is die wordt verboden door de Conventie tegen alle Vormen van Rassendiscriminatie." Met deze opmerking verwijst Muigai onder meer naar India dat – als een van de weinigen - ontkent dat kastendiscriminatie onder het verdrag tegen rassendiscriminatie valt.

Muigai voegt nog toe dat de bevolking zelf, inclusief gemeenschappen van lage kasten, ook verantwoordelijk is voor het voortduren van de discriminatie. "Ondanks inspanningen van regeringen om deze vorm van discriminatie te bestrijden door grondwettelijke garanties, wetgeving en programma’s van positieve discriminatie, blijft kastendiscriminatie betreurenswaardig wijdverspreid en diepgeworteld. Slachtoffers hebben te maken met structurele discriminatie die hen opsluit in een blijvende vicieuze cirkel van armoede en uitsluiting."

Muigai adviseert dat wettelijke maatregelen hand in hand moeten gaan met het informeren en bewustmaken van de rechtelijke macht, de politie en de ambtenaren om effectief recht te doen aan de slachtoffers van meervoudige vormen van discriminatie.”Lees het volledige artikel van OHCHR inclusief de bevindingen van Muigai m.b.t. Roma discriminatieslachtoffers >>

Lees het persbericht uitgebracht door Mr. Muigai >>

Lees het rapport van de Speciale Rapporteur Githu Muigai >>

IDSN landeninformatie m.b.t. kastendiscriminatie >>

(bron: IDSN)
Landelijke India Werkgroep - 16 juni 2011