terug
16 juni 2010


EU onderneemt meer actie tegen kinderarbeidDe Europese Unie – ofwel de Europese Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken - heeft op 14 juni 2010 besloten om een aantal maatregelen te nemen om de EU-bijdrage aan het beëindigen van kinderarbeid vergroten. Dat is het resultaat van de inspanningen van vooral het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De afgelopen jaren heeft de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ ook diverse maatregelen voorgesteld die (deels) in het pakket maatregelen zijn terug te vinden.

De door de Europese Raad voorgestelde maatregelen liggen op het terrein van politieke dialoog en mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, internationale/multilaterale actie, sociaal verantwoord inkopen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en handelsvoordelen. Er komt geen importstop van producten gemaakt door kinderen maar wel nader onderzoek naar de ervaringen en mogelijkheden op dat gebied.

De Europese Raad benadrukt dat de uitbanning van kinderarbeid een wettelijke verplichting is, die is gebaseerd op de Conventie voor de Rechten van het Kind en de beide ILO Conventies tegen Kinderarbeid. ILO Conventie 138 stelt een minimumleeftijd voor werk (14 of 15 jaar) en ILO Conventie 182 verbiedt de ergste vormen van werk tot 18 jaar. De EU verwacht van de Commissie en de lidstaten dat zijn in hun dialoog met andere landen de daadwerkelijke uitvoering van deze Conventies actief bevorderen. Ook moet het multilaterale (VN) systeem worden gebruikt om de ergste vormen van kinderarbeid – een vorm van geweld tegen kinderen – aan te pakken.

Ontwikkelingssamenwerking levert volgens de EU een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van kinderarbeid. Dat vraagt een brede aanpak inclusief preventieve maatregelen waarbij wordt benadrukt dat bestrijding van kinderarbeid ook bijdraagt aan bestrijding van armoede. De EU vraagt de Commissie en de lidstaten om partnerlanden waar kinderarbeid bestaat aan te moedigen om een Nationaal Actieplan tegen Kinderarbeid op te zetten en uit te voeren, kinderarbeid op te nemen in ILO Decent Work programma’s en grensoverschrijdende vormen van kinderarbeid aan te pakken. Ook wordt gevraagd om kinderarbeid expliciet op te nemen in strategieën tegen armoedebestrijding en kinderarbeid in alle relevante sectoren te bestrijden.

De EU ondersteunt het werk van de Speciale VN rapporteur voor Mensenrechten en Bedrijfsleven John Ruggie die een visie heeft ontwikkeld voor de rol en verantwoordelijkheid van staten én bedrijven om schendingen van mensenrechten door bedrijven te voorkomen en te bestrijden. Dat zou ook een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen kinderarbeid leveren, zo stelt de Europese Raad. De Raad wil dat de Europese Commissie nader beleid ‘in wereldverband’ hiervoor ontwikkelt waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan kinderarbeid. De Commissie moet daartoe een multi-stakeholder conferentie organiseren waarvoor alle betrokkenen van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en EU instellingen worden uitgenodigd om verdere plannen te ontwikkelen.

De Europese Raad wil ook dat in de hele EU – zoals in Nederland al bestaat – richtlijnen voor sociaal verantwoord inkopen worden ontwikkeld, waaronder voor kinderarbeid.

Terwijl de Nederlandse regering had gepleit voor een importstop voor producten gemaakt met de ergste vormen van kinderarbeid kiest de Europese raad voor een voorzichtiger opstelling. De Raad wil wel dat het systeem van handelsvoordelen voor ontwikkelingslanden sterker wordt gekoppeld aan het bestrijden van kinderarbeid. Dat moet gebeuren tijdens de herziening van dit systeem die dit jaar plaatsvindt. De Raad vraagt ook om een nader onderzoek – uit te voeren voor eind 2011 - naar de relatie tussen handel en de ergste vormen van kinderarbeid. Geen importstop dus, maar ook geen definitieve afwijzing van mogelijkheden om de import van producten gemaakt door kinderen van de Europese markt te weren.

Gerard Oonk
Stop Kinderarbeid – School, de beste Werkplaats

Zie voor de volledige Council conclusions on child labour: www.indianet.nl/pdf/CouncilConclusionsOnChildLabour.pdf.

Landelijke India Werkgroep - 16 juni 2010