English version of this page   terug
E-3473/05NL, 8 november 2005


Antwoord van mevr. Ferrero-Waldner, namens de Europese Commissie,
op vragen van Max van den Berg (PvdA)
over discriminatie van kastelozen (Dalits) (20 september 2005)

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het rapport "The Missing Piece of the Puzzle: Caste discrimination and the Conflict in Nepal" van het Center for Human Rights and Global Justice (CHRGJ)?
Antwoord
De Commissie heeft inderdaad het door het geachte Parlementslid genoemde rapport met grote aandacht gelezen en is verheugd daarin een positieve beoordeling aan te treffen van de sterke reputatie die de EU in Nepal heeft opgebouwd door de regering ertoe te dwingen degelijk onderzoek te verrichten naar en oplossingen te vinden voor sommige vrij ernstige inbreuken op de mensenrechten in dat land1.

Vraag 2
Deelt u visie uit het rapport dat kastendiscriminatie een belangrijke oorzaak is van het conflict in Nepal, maar dat juist 'kastelozen' (Dalits), in het bijzonder vrouwen, hiervan het slachtoffer zijn?
Antwoord
Kastendiscriminatie in Nepal en de daaruit voortvloeiende sociale en politieke belemmeringen waarmee meer dan twintig procent van de bevolking van dat land te kampen heeft, heeft de sociale spanning doen toenemen. De Commissie is het ermee eens dat vooral vrouwen het slachtoffer van het conflict zijn.

Vraag 3
Wat doet de Delegatie van de Europese Commissie voor Nepal en India om kastendiscriminatie als mensenrechtenissue aan de orde te stellen bij respectievelijk de Nepalese en de Indiase regering?
Antwoord
De Commissie heeft bij de Nepalese regering constant aangedrongen op een dringende aanpak van de verslechterende situatie van de mensenrechten in dat land. Voorts heeft zij de regering herhaaldelijk eraan herinnerd dat haar ontwikkelingsprojecten tot doel hebben de regionaal, sociaal en economisch benadeelde groepen bij te staan en zo de belangrijkste grondoorzaken van het conflict aan te pakken.

Vraag 4
Welke prioriteit heeft de bestrijding kastendiscriminatie in projecten en programma's van de Europese Commissie, de Asian Development Bank, de Wereldbank, UNICEF, UNDP en andere VN-organisaties?
Antwoord
De Commissie kan niet spreken in naam van de internationale financieringsinstellingen of van de organisaties van de Verenigde Naties (VN). Wat de Commissie betreft zijn sinds 1995 in alle communautaire samenwerkingsovereenkomsten bepalingen inzake mensenrechten opgenomen, die de basis vormen voor een positieve dialoog over de zorgpunten inzake mensenrechten. Bij de communautaire projecten en programma’s in Nepal and India wordt er nauwlettend op toegezien dat de eindbegunstigden worden bereikt, die meestal tot de armste geledingen van de maatschappij behoren.

Vraag 5
Wat gaat de Europese Commissie doen met de aanbevelingen uit de zogenaamde Kathmandu Dalit Declaration, die tijdens de brede 'International Consultation on Caste-based Discrimination' eind 2005 is aangenomen?
Antwoord
De lidstaten en de Commissie hebben hun krachtige steun uitgesproken voor de goedkeuring door de VN-Commissie voor mensenrechten, tijdens haar laatste vergadering, van een ontwerpresolutie van de Subcommissie voor bevordering en bescherming van mensenrechten. In die resolutie werden een algemene studie over kastendiscriminatie en de opstelling van ontwerpbeginselen en –richtsnoeren voor de afschaffing daarvan aangekondigd.
De Commissie zal bij het opstellen van de projecten en programma’s en bij het toezicht daarop en de evaluatie daarvan de nodige aandacht blijven besteden aan de aanbevelingen van de “Kathmandu Dalit Declaration”.

Vraag 6
Kunt u een overzicht geven van (mede) door de Europese Unie gesteunde initiatieven en programma's die de bestrijding van discriminatie van kastelozen hoge prioriteit geven?
Antwoord
De Commissie heeft kastendiscriminatie en de minderheidsstatus in India aangemerkt als de centrale thema’s van de projecten in het kader van het Europees initiatief voor democratie en mensenrechten (EIDHR).
In Nepal draagt de Commissie door tal van instrumenten, waaronder het Europees initiatief voor democratie en mensenrechten, het snelle-reactiemechanisme en het bilaterale programma van de EG, jaarlijks voor ongeveer 1 miljoen euro bij tot de ondersteuning van het maatschappelijke middenveld en de officiële instanties in Nepal, met de bedoeling de democratie en de mensenrechten te bevorderen. In 2004 en 2005 heeft de Commissie de oprichting gesteund van regionale kantoren van de nationale Commissie voor de mensenrechten in elk van de vijf ontwikkelingsdistricten in Nepal (450 000 euro aan EG-subsidies), terwijl de steun voor de “Nepal Bar Association” (400 000 euro aan EG-subsidies) bedoeld was om de kostenloze rechtsbijstand, de mensenrechtensituatie en de rechtstoegang te verbeteren. Voorts is via steun aan niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) een breed scala aan activiteiten gefinancierd, waaronder opleiding op het gebied van de mensenrechten, de bestrijding van kastendiscriminatie door de bevordering van het recht op onderwijs, het aankaarten in de media van mensenrechtenkwesties, de opleiding van journalisten en het bijbrengen van vaardigheden aan vrouwengroepen. Ten slotte maakt de Commissie alles in gereedheid om een groot bedrag aan vastleggingskredieten (5 miljoen euro) op te nemen om het controlebezoek van het VN-bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten (OHCHR) aan Nepal te ondersteunen. Deze bijdrage maakt ongeveer 30 procent van het hele OHCHR-budget uit.
In India probeert de Commissie de kansarme gemeenschappen zoals de Dalits en de Adivasis te bereiken door het gros van de communautaire ontwikkelingshulp te besteden aan sociale ontwikkelingsprogramma’s op het gebied van gezondheid en onderwijs. Van met name de subsidie van 200 miljoen euro voor de veralgemening van het basisonderwijs worden goede resultaten verwacht voor de kinderen in de Dalit-gemeenschappen, aangezien onderwijs voor allen deze kinderen uiteindelijk betere kansen zal bieden om posities op alle niveaus van de Indische gemeenschap in te nemen.

Vraag 7
Welke concrete maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat de Millenniumdoelen, in het bijzonder het doel "halvering van armoede" en ‘alle kinderen naar school’, óók bij kastelozen worden gerealiseerd in (mede) door de Europese Commissie gefinancierde programma's?
Antwoord
Door de communautaire toezicht- en evaluatieregelingen wordt nauwlettend nagegaan of de eindbegunstigden (meestal de armste en meest kansarme gemeenschappen zoals de Dalits en de tribalen) worden bereikt.

Vraag 8
In het Joint Action Plan van het EU-India strategisch partnerschap, staat dat er gezamenlijke consultaties en discussies over mensenrechten en democratie gehouden zullen worden. Bent u voornemens in deze discussies ook de discriminatie van kastelozen aan de orde te stellen?
Antwoord
De kwestie van de kastendiscriminatie wordt, zoals de overige zorgpunten op het gebied van de mensenrechten, behandeld in het kader van het periodieke overleg tussen de EU en India over mensenrechten. De volgende vergadering vindt in december 2005 in Delhi plaats.1. Zie pag 30.
Landelijke India Werkgroep - 17 november 2005