back/terug
P-4051/06NL, 20 oktober 2006


Antwoorden op vragen van Max van den Berg (PvdA) (13 september 2006) aan de Europese Commissie
door mevrouw Ferrero-Waldner, namens de Commissie

Subject: 'Punten van aandacht voor de top EU-India'

Vragen

  1. Is het de Commissie bekend dat er een grote kloof bestaat tussen Dalits & Adivasi en de rest van de Indiase bevolking? (37% van de Dalits leven onder de officiële armoedegrens tegen 20% van de algehele bevolking). Hoe wil de Commissie helpen om deze kloof in haar ontwikkelingsbetrekkingen met India te dichten? Is de Commissie voornemens om deze kwestie aan de orde te stellen bij de bespreking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG) tijdens de topconferentie EU-India in 2006?

  2. Kan de Commissie aan de hand van haar huidige evaluatiemechanismen informatie verstrekken over de mate waarin met EU-geld gefinancierde programma's Dalits en Adivasi hebben bereikt? Zo nee, overweegt de Commissie dan specifieke indicatoren op te stellen om de opneming van beide bevolkingsgroepen in de ontwikkelingsprogramma's en in de EU gevestigde ondernemingen en vooral hun aanvoerketen te meten?

  3. Is de Commissie bereid om, zowel tijdens de politieke als de economische besprekingen op de topconferentie EU-India, de zorgen van maatschappelijke organisaties in India ter sprake te brengen omtrent de nadelige maatschappelijke, milieu- en fiscale gevolgen van het toenemend aantal Speciale Economische Zones die in strijd lijken te zijn met de richtsnoeren van de OESO waaraan in de EU gevestigde ondernemingen zouden moeten voldoen?

  4. Welke plannen heeft de Commissie om doeltreffende steun te geven aan het onderzoek (zie http://www.dalits.nl/pdf/hrc060728.pdf) van de beide speciale rapporteurs van de VN inzake discriminatie wat betreft werk en afkomst, waaronder het verzekeren van financiering voor de voorgestelde raadplegingen in Azië en Afrika?

Antwoorden

De EU engageert zich wereldwijd in de strijd tegen alle vormen van discriminatie. De EU-lidstaten hebben uitdrukkelijk hun steun betuigd voor het besluit van de subcommissie van de Verenigde Naties voor de bevordering en bescherming van de rechten van de mens om een omvattend onderzoek te starten naar op het kastenstelsel gebaseerde discriminatie en beginselen en richtsnoeren te ontwerpen om dit probleem aan te pakken. De EU-lidstaten hebben ook het voorstel gesteund van de speciale rapporteurs inzake discriminatie op basis van werk en afkomst om een vragenlijst te zenden voor meer informatie over maatregelen die in verband met deze kwestie werden getroffen. De Commissie verwacht thans het eindverslag van de speciale rapporteurs dat in 2007 bij de Raad voor de Rechten van de Mens moet worden ingediend. Wij zullen nauwgezet toezien op de voorbereidingen van de regionale overlegconferentie in Azië en wij zijn bereid tot politieke en waar mogelijk financiële steun. Meer specifiek hebben de lidstaten ten behoeve van de autochtone Adivasi hun steun verleend aan de goedkeuring van de Verklaring van de VN inzake de rechten van inheemse volken tijdens de eerste zitting van de VN-Raad voor de rechten van de mens in juni dit jaar.

De EU-trojkapartners, en meer bepaald de Commissie, volgen de ontwikkeling van de levensomstandigheden van de Dalits en de Adivasi in India op de voet. De Commissie onderhoudt regelmatig contact met lokale en internationale organisaties die zich met deze kwestie bezighouden.

De Commissie verwelkomde het bezoek aan India in februari 2006 van een van de speciale VN-rapporteurs over discriminatie op basis van afkomst. Medewerking van India en andere landen waar kastendiscriminatie voorkomt, is cruciaal voor de werkzaamheden van de speciale VN-mechanismen.

Mensenrechtenkwesties worden besproken tijdens het jaarlijkse topoverleg EU-India, maar in deze specifieke context is er weinig ruimte voor een diepgaande gedachtewisseling. Kwesties als op het kastenstelsel gebaseerde discriminatie, de rechten van autochtonen, godsdienstvrijheid en andere mensenrechtenproblemen worden daarom besproken binnen het kader van het overleg EU-trojka/India inzake mensenrechten. De regering van India heeft in dit verband gewezen op initiatieven zoals de indiening bij het Indiase parlement van een wet ter bestrijding van etnisch geweld waarbij de centrale overheid speciale bevoegdheden worden toegekend voor de bestrijding van etnisch geweld in de Indiase deelstaten, of zoals haar voorkeursbeleid in het onderwijs. De EU volgt ook met speciale aandacht de beraadslagingen van het Indiase hooggerechtshof inzake de discriminatie van christelijke Dalits.

De EU heeft op het kastenstelsel gebaseerde discriminatie en de rechten van autochtone bevolkingsgroepen in India aangemerkt als doelstellingen voor projecten in het kader van het Europees initiatief voor de democratie en de mensenrechten (EIDHR). Binnen dit kader komen projecten ter bevordering van de rechten van de Dalits en Adivasi in aanmerking voor steun. Onze algemene strategie voor de ontwikkelingssamenwerking met India voor de jaren 2007-2013 zal de behoeften van kasten en stammen op de agenda plaatsen door de steun voor de sociale sector, meer bepaald de fundamentele gezondheidszorg en het basisonderwijs, op te voeren. De Commissie is er vast van overtuigd dat de bijstand aan India voor het bereiken van zijn millennium-ontwikkelingsdoelstelling, namelijk basisonderwijs voor iedereen, met bijzondere aandacht voor moeilijk bereikbare groepen, zoals kinderen met een tribale of Dalit-achtergrond, er uiteindelijk toe zal leiden dat de Dalits betere kansen hebben om op alle niveaus posities in de Indiase maatschappij te bekleden.

Naar aanleiding van de 7e top tussen de EU en India op 13 oktober 2006 zal een vernieuwde dialoog en samenwerking inzake werkgelegenheid en sociale zaken tussen India en de EU worden ingesteld, waardoor een zeer relevant forum zal worden gecreëerd om kwesties als op het kastenstelsel gebaseerde discriminatie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen, met inbegrip van speciale economische zones, te behandelen.

De delegatie van de Commissie zal samen met de andere EU-ambassades in Delhi de ontwikkelingen in dit gebied op de voet blijven volgen.


Landelijke India Werkgroep - 23 oktober 2006