nr. 1, december 1998


Voor u ligt het eerste nummer van India Actief. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor allen die zich betrokken voelen bij India en het werk van de Landelijke India Werkgroep (LIW) een warm hart toedragen. Met doelgerichte campagnes ondersteunt de LIW de strijd van (organisaties van) kansarmen in India voor betere leefomstandigheden.

In India Actief zullen we u halfjaarlijks op de hoogte houden van de voortgang van de LIW-campagnes en de plannen die er liggen. Ook zullen we berichten over andere LIW-activiteiten die een breed voetlicht verdienen. Om redenen van kostenbesparing en milieu (papier) is India Actief bescheiden opgezet. U vindt er alleen de grote lijnen in terug. In India Nu, het tweemaandelijkse tijdschrift van de LIW, staan regelmatig artikelen over onderwerpen die rechtstreeks te maken hebben met de campagnes: onderwijs, kinderarbeid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en arbeidsomstandigheden in de kleding- en textielindustrie. Voor gedetailleerdere informatie over de campagnes kunt u uiteraard ook contact opnemen met het secretariaat.

V

erhuizing
Per 1 februari 1999 zal het bureau van de LIW gehuisvest zijn in een ander pand in de binnenstad van Utrecht (Mariaplaats 4e). De reden van deze verhuizing is dat het knipselarchief, de tijdschriften en de 3000 boeken van het LIW-documentatiecentrum een te grote belasting vormen voor het oude, in slechte bouwkundige staat verkerende pand aan de Oudegracht. Het documentatiecentrum bevat een voor Nederland unieke collectie met veel informatie over vooral maatschappelijke, politieke en economische aspecten van India. Het alternatief voor verhuizing was het opgeven van het centrum en daarmee deze dienstverlening van de LIW aan scholieren, studenten, maatschappelijke organisaties, media en andere belangstellenden.

K

inderarbeid en onderwijs
In de eerste helft van 1998 trok de Wereldmars tegen Kinderarbeid door bijna 100 landen. De boodschap van de mars - van exploitatie naar educatie - vond veel weerklank. Wereldwijd schaarden mensen, van schoolkinderen tot regeringsleiders, zich achter de mars en zijn miljoenen duimafdrukken tegen kinderarbeid verzameld. In juni zijn deze aangeboden aan de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in Genève, de eindbestemming van de Wereldmars. In mei deed de mars ook Nederland aan.

De LIW heeft voor veel publiciteit gezorgd rond de Wereldmars en zich sterk ingezet om het Nederlandse deel van de mars tot een succes te maken. Via de handtekeningenactie 'Onderwijs tegen Kinderarbeid' vroegen we speciaal aandacht voor meer onderwijskansen voor meisjes en kinderen van kastelozen en tribalen in India. De handtekeningen zijn aangeboden aan (toenmalig) staatssecretaris Netelenbos van Onderwijs. Verder is een speciale 'India Kinderkoerier' gemaakt en in grote oplage verspreid.

Samen met 22 andere Nederlandse organisaties riep de LIW de Nederlandse regering op om de ontwikkelingshulp voor het basisonderwijs te verdubbelen en om keurmerken voor kinderarbeidvrije producten (waaronder Rugmark-tapijten) te ondersteunen. Op beide terreinen is de politiek inmiddels in beweging gekomen.

In 1999 moet de Wereldmars een Wereldbeweging tegen Kinderarbeid worden. De LIW gaat zich daarvoor inzetten, onder meer via een actieweek met Indiase gasten. De afsluitende onderhandelingen over een nieuw ILO-verdrag tegen Kinderarbeid vinden in juni plaats. De LIW blijft gezamenlijk met ander organisaties, waaronder Fair Trade Organisatie, lobbyen om te komen tot een krachtig resultaat. Samen met de Algemene Onderwijsbond (AOb) zal de LIW Nederlandse leerkrachten in contact brengen met het Platform voor Onderwijzers tegen Kinderarbeid in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh.

Ook zal de LIW met FNV, Novib, Unicef en Kinderen in de Knel actief Rugmark-tapijten onder de aandacht blijven brengen van bedrijven, consumenten en de politiek. Inmiddels heeft naast Carpetland ook de woonwinkelketen Roobol voor Rugmark getekend. Diverse andere bedrijven overwegen hetzelfde. Er komt een aparte Rugmark Stichting om de kinderarbeidvrije tapijten blijvend te promoten.

S

chone kleding
Als actief lid van de Schone Kleren Kampagne, pleit de LIW al enkele jaren voor de invoering van het Eerlijk Handels Handvest voor kleding (EHH): een onafhankelijk winkelkeurmerk dat goede arbeidsomstandigheden in productielanden garandeert. De campagnes en onderhandelingen met het bedrijfsleven resulteerden in november 1996 in een eerste overeenkomst met een aantal brancheorganisaties over de oprichting van de stichting EHH. Vorige maand werd overeenstemming bereikt over de inhoud van de gedragscode en als de statuten rond zijn, is formele oprichting van de stichting een feit. Binnen twee jaar moet de stichting uitgroeien tot een keurmerkverlenende instantie.

Om druk op de bedrijven te houden zodat ze straks ook het keurmerk zullen aanvragen, blijven publiekscampagnes en veldonderzoek noodzakelijk. Het Internationaal Schone Kleren Forum begin mei 1998 in Brussel was het begin van de campagne 'Schone Kleding op Maat'. Getuigen uit Noord en Zuid werden gehoord en de winkelbedrijven en merkenproducenten - H&M, C&A, Nike, Levi's, Walt Disney, Otto en Adidas - kregen de gelegenheid om op de aanklacht te reageren. Alleen H&M maakte hiervan gebruik. Dit evenement leverde veel publiciteit op. De Indiase en Afrikaanse getuigen Aloysius en Mpofu reisden vervolgens naar Nederland om consumenten te mobiliseren om kledingbedrijven te vragen naar 'schone' kleding.

In 1999 gaat de LIW door met onderzoek, acties en onderhandelingen. Gesteund met actuele feiten van onze Indiase partners gaan we de dialoog aan met de lokale vestigingen èn hoofdkantoren van uiteenlopende kledingbedrijven als V&D, Hema, Bijenkorf, Hunkemöller en P&C. De inzet hierbij is ondertekening van het EHH zodat er 'schone' kleding op de schappen komt.

V

rouwen
Indiase vrouwen hebben minder kansen op ontwikkeling dan mannen: meisjes krijgen minder onderwijs, vrouwenarbeid wordt slechter betaald en vrouwen hebben vaak geen eigen bezit. De komende jaren zal de LIW meer aandacht besteden aan vrouwen in India. In oktober was de onderzoekster en activiste Chanda Korgaokar al in Nederland om met lokale groepen en vrouwenorganisaties te praten over arbeidsrechten van vrouwen. In 1999 werkt de LIW het thema vrouwenrechten uit tot een nieuwe campagne.

V

erantwoord ondernemen
Dit voorjaar is het Max Havelaar thee-keurmerk op de markt gekomen. De LIW heeft daaraan de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd met haar campagne 'Thee zonder Bijsmaak!'. De LIW vindt dat de overheid een belangrijke rol heeft in het bevorderen van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. In debatten, via de media en in gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken (EZ) draagt de LIW deze visie uit. Bedrijven die met steun van EZ op buitenlandse markten opereren, zouden getoetst moeten worden op hun sociale en milieugedrag.

M

ensenrechten
De LIW ontving van een van haar leden persoonlijk èn van Amnesty International informatie over moedwillige pogingen de Bal Ramshi Society (BRS) in Jaipur (Rajasthan) in diskrediet te brengen en zo uiteindelijk te vernietigen. De BRS komt op voor de belangen van arme en achtergestelde vrouwen en kinderen op het platteland rond Jaipur. BRS-leden zouden op grond van valse beschuldigingen gearresteerd zijn en in hechtenis slecht behandeld. In een brief heeft de LIW de Chief Minister van Rajasthan op de zaak gewezen en gevraagd om nader onderzoek, bescherming van de grondwettelijke rechten van de aangeklaagden en stappen tegen degenen die zich (mogelijk) schuldig hebben gemaakt aan valse beschuldiging, intimidatie en mishandeling.

W

apenwedloop
Het zal weinigen ontgaan zijn: India hield in mei 1998 een serie kernproeven. De reactie in Pakistan liet niet lang op zich wachten. Ook Islamabad kwam met kernproeven. Wederzijdse afschrikking, heet dat. De LIW vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling, die geen gezonde basis biedt voor verbetering van de verstandhouding tussen beide rivalen en de veiligheid in de regio in gevaar brengt.
Daarbij komt nog dat de middelen die worden opgeslokt door de nucleaire wedloop niet beschikbaar zijn voor broodnodige sociale voorzieningen als basisonderwijs en basisgezondheidszorg. In een brief aan de Indiase premier Atal Behari Vajpayee heeft de LIW geprotesteerd tegen de kernproeven. Dezer dagen verschijnt een special van India Nu over wapenwedloop en conflict in Zuid-Azië.C

olofon
India Actief is een halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Landelijke India Werkgroep (LIW) voor leden, donateurs, abonnees van India Nu en andere belangstellenden.

De LIW is een vereniging die zich tot doel stelt om de (kans)armen te steunen in hun strijd voor een menswaardig bestaan. Zij doet dit door vooral door voorlichting en door campagnes rond onder meer handel, hulp en mensenrechten.

Landelijke India Werkgroep (LIW)
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
tel: 030-2321340
fax: 030-2322246
e-mail: info@indianet.nl
redactie: Henk Boon
foto's: Henk Boon, Harrie Timmermans


terug
   
HOME
   
begin document

Landelijke India Werkgroep - Datum: 99-08-03