PDF print terug
nr. 17 - januari 2007

De Commissie voor Ontwikkeling van het Europees Parlement heeft op 19 december 2006 unaniem een scherpe resolutie aangenomen over de schending van de mensenrechten van Dalits in India. De Commissie constateert dat de uitvoering van wetten om de rechten van Dalits te beschermen ‘zeer onvoldoende’ is. Wreedheden, ‘onaanraakbaarbeid’, dwangarbeid, kinderarbeid, analfabetisme, onderbetaling en landloosheid zijn volgens de Commissie het lot van de meeste Dalits. Geweld tegen hen wordt nauwelijks bestraft. De Commissie roept de Indiase regering op deze ‘straffeloosheid’ zo snel mogelijk aan te pakken. Het Europees Parlement doet een dringende oproep aan de Europese Commissie en de Europese Raad (de regeringen van de EU lidstaten) tot een veel actiever beleid. De omvangrijke Europese ontwikkelingssamenwerking met India zou ingezet moeten worden om er aan bij te dragen dat Dalits hun achterstand op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs inhalen. Nu gaat eenderde van de gezondheidswerkers géén Dalit-huis binnen en zit bijna 40% van de Dalit kinderen apart bij de schoollunch. Het Parlement wil ook dat de EU haar ‘eigen’ bedrijven aanspoort om gelijke kansen voor Dalits in het bedrijfsleven te creëren. En in alle politieke en handelsdialogen zou kastendiscriminatie besproken moeten worden.
De dag vóór de resolutie werd aangenomen vond in het parlement een hoorzitting over de mensenrechten van Dalits plaats. Paul Divakar van de (Indiase) National Campaign for Dalit Human Rights en Ruth Manorama van de National Federation of Dalit Women hielden indrukwekkende verhalen. De Europarlementariërs waren geschokt. De Duitse christen-democraat Jürgen Schröder vroeg zich zelfs af hoe India zich een democratie kan noemen als de rechten van Dalits op zo’n grote schaal geschonden worden. Initiatiefnemer Margrete Auken van de Groenen vond dat kritiek een democratie niet schaadt.
De Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft samen met haar partners in India, Europa en Nederland het afgelopen jaar veel energie gestoken in pogingen de Europese Unie te bewegen tot een actiever beleid. Dat resulteerde onder meer in de hoorzitting, de resolutie en een reeks parlementaire vragen. Ook zijn tal van gesprekken gevoerd met ambtenaren van de EU. Uit een brief van Europees Commissaris Ferrero-Waldner bleek dat de EU de ernst van de schending van de mensenrechten van Dalits inmiddels erkent, dit ook (voorzichtig) bij India aankaart maar tot nu toe weinig gehoor vindt. De EU steunt ook het werk van twee VN rapporteurs dat er op gericht is om volgend jaar een rapport bij de VN Mensenrechten Raad in te dienen, inclusief principes en richtlijnen om kastendiscriminatie te bestrijden.
Zie ook DNN-website www.dalits.nl.


VN Rapporteur Chung omhelst Dalit-slachtoffer geweld

Internationale conferentie rechten Dalit-vrouwen

De LIW was nauw betrokken bij de internationale conferentie over de mensenrechten van Dalit-vrouwen die door de Dalit Netwerk Nederland-leden Justitia et Pax, Cordaid en CMC op 20 en 21 november werd georganiseerd. Schokkende getuigenissen van Dalit-vrouwen uit India en Nepal, de presentatie van een rapport over systematisch geweld tegen Dalit-vrouwen, toespraken van enkele VN mensenrechtenrapporteurs en een heldere eindverklaring met aanbevelingen waren belangrijke onderdelen van het programma. Na de conferentie opende Dalit-vrouwenactiviste Ruth Manorama in het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) te Utrecht de tentoonstelling ‘Leven als Dalit’ met een toespraak over de schending van de rechten van Dalit-vrouwen en haar strijd daartegen. De door SIM en LIW georganiseerde bijeenkomst trok veel belangstelling van studenten, docenten en andere geïnteresseerden. Een groep Dalit-vrouwen sprak vervolgens in Brussel met een groot aantal Europarlementariërs en ambtenaren van de Europese Commissie en heeft zo bijgedragen aan de resolutie van het Europees Parlement die een maand later werd aangenomen.

Rapport over discriminatie Dalits na tsunami

In februari 2007 publiceert het Dalit Netwerk Nederland het rapport ‘Making things worse’. Het rapport documenteert uitvoerig hoe Dalits bij zowel de noodhulp als de wederopbouw na de tsunami die twee jaar geleden plaatsvond, systematisch zijn gediscrimineerd. Veel Dalits zijn nu slechter af dan twee jaar geleden omdat hun weggespoelde schaarse middelen van bestaan niet zijn gecompenseerd. De hulp ging vooral naar vissers van een hogere kaste die Dalits vaak buitensloten van hulp. De overheid, hulporganisaties, maar ook lokale parochies hebben, ondanks protesten, vaak niet of veel te laat gereageerd op verzoeken om hulp van Dalits. Het rapport doet veel aanbevelingen om (nood)hulp aan Dalits te verbeteren.

Jongeren in actie tegen Kinderarbeid

De zes jongeren die deze zomer met de LIW en Hivos naar India zijn geweest hebben een bijzondere ervaring beleefd. In tien dagen gaf LIW-partner MV Foundation hen een grondig inzicht in kinderarbeid en wat daartegen gedaan wordt. De jongeren ontmoetten kinderen die in katoenzaadvelden werkten of net een paar maanden brugonderwijs volgden. Er werd veel gespeeld en gelachen. ‘Pas na afloop kwamen bij mij de tranen’, zei een van de deelnemers. ‘De gepassioneerde wens van de Indiase kinderen om onderwijs te volgen is erg indrukwekkend, maar de verhalen over het werk dat ze deden waren het meest aangrijpend.’ Een aantal kinderen is gevraagd een tekening van zichzelf te maken toen ze nog aan het werk waren. Daarbij vertelden ze het droevige verhaal achter de vaak vrolijk ogende tekeningen. Na de reis hebben de jongeren samen een festival georganiseerd om hun ervaringen aan andere jongeren over te brengen. Diverse jongeren hebben over hun reis gepubliceerd.
Zie ook website www.jongerentegenkinderarbeid.nl.

Ministeries accepteren klacht tegen G-Star


Time to Turn zet G-Star 'in zijn hemd'

In oktober dienden de LIW en de Schone Kleren Kampagne (SKK) een klacht in tegen het Nederlandse kledingbedrijf G-Star bij het Nationaal Contactpunt (NCP) voor de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. In het NCP werken diverse ministeries samen. LIW en SKK maakten melding van schending van arbeidsrechten bij de belangrijkste toeleverancier van G-Star in Bangalore. Begin december besloot het NCP de klacht van LIW en SKK in behandeling te nemen. Het NCP kan mogelijk een bemiddelende rol spelen om tot een structurele oplossing van de problemen bij de toeleverancier te komen. Momenteel worden lokale arbeidsrechtenorganisaties in Bangalore ernstig in hun functioneren beperkt door een contactverbod dat hun door de rechter - op verzoek van de toeleverancier van G-Star - is opgelegd. LIW en SKK hebben G-Star herhaaldelijk gevraagd de toeleverancier te motiveren een serieuze dialoog aan te gaan met lokale organisaties. De opheffing van het contactverbod is een eerste vereiste. LIW en SKK oefenen ook druk uit op andere bekende merken als Mexx, Guess, GAP, Tommy Hilfiger, Ann Taylor en Armani die ook bij de leverancier van G-Star laten produceren. De campagne van LIW en SKK krijgt steun van de christelijke jongerenorganisatie Time to Turn. TtT heeft een kolossaal hemd van lapjes biologische katoen in elkaar gezet om G-Star bij wijze van protest aan te bieden.

Duurzame grafmonumenten

Eind september publiceerden LIW, CREM en SOMO een rapport over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de Nederlandse natuursteenindustrie: ‘From Quarry to Graveyard - Corporate social responsibility in the natural stone sector’. Uit het rapport blijkt dat er nog geen duurzaam geproduceerde natuursteen op de markt is. De LIW en Natuur & Milieu hebben daarom de Werkgroep Duurzame Natuursteen opgericht. Samen met bedrijven en hun brancheorganisaties wordt gewerkt aan een gedragscode voor de Nederlandse natuursteenindustrie. Deze gedragscode is van toepassing op de internationale toeleveringsketen van bedrijven. De Algemene Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) heeft toegezegd zich in te zetten zodat alle 180 ABN-leden deze code gaan omarmen. In 2007 zal de gedragscode door een aantal bedrijven in de praktijk worden uitgetest.
In het kader van een door het MVO-Platform opgezet onderzoek naar transparantie en duurzaamheid van zes producten heeft de LIW granieten grafmonumenten onderzocht. De hamvraag was hoe duurzaam granieten grafstenen zijn en welke informatie beschikbaar is voor consumenten. Bedroevend weinig is de conclusie, die ook getrokken werd tijdens een druk bezocht debat met politici. Het LIW-onderzoek is opgenomen in het rapport ‘Zicht op duurzaamheid? - Transparantie in productieketens onderzocht’.

MVO Toolkit voor India

Onlangs is de ‘MVO Toolkit voor India’ afgerond. De Toolkit helpt ondernemingen op weg die in India maatschappelijk verantwoord te werk willen gaan. De LIW heeft meegewerkt aan de Toolkit. Er zijn nu twee versies van de Toolkit beschikbaar. Een aanbevolen uitgebreide versie is te bestellen bij adviesbureau CREM, tel. 020 - 6274969. De website Internationaal Ondernemen van de Economische Voorlichtingsdienst biedt een minder uitgebreide versie.

COLOFON India Actief is een halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Landelijke India Werkgroep voor donateurs, abonnees van India Nu en andere belangstellenden.

De LIW is een stichting met als doel vanuit Nederland bij te dragen aan een menswaardig bestaan voor de (kans)armen in India. Zij doet dit door voorlichting en campagnes.

Landelijke India Werkgroep (LIW)
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
tel: 030 - 232 13 40
fax: 030 - 232 22 46
e-mail: info@indianet.nl
website: www.indianet.nl
postbank: 248 35 48

redactie: Gerard Oonk
foto's: diverse fotografen
vormgeving: Hans Maas
terug
HOME Landelijke India Werkgroep
begin document
India Actief 1 (dec. '98)
India Actief 2 (juni '99)
India Actief 3 (dec. '99)
India Actief 4 (juni '00)
India Actief 5 (dec. '00)
India Actief 6 (juni '01)
India Actief 7 (dec. '01)
India Actief 8 (juni '02)
India Actief 9 (dec. '02)
India Actief 10 (juni '03)
India Actief 11 (dec. '03)
India Actief 12 (juni '04)
India Actief 13 (dec. '04)
India Actief 14 (juni '05)
India Actief 15 (dec. '05)
India Actief 16 (juni '06)

Landelijke India Werkgroep - 10 januari 2007