nr. 3, december 1999


upercycloon in Orissa


Op 29 oktober trof een zeer zware cycloon de Indiase deelstaat Orissa. Met windsnelheden van meer dan 260 kilometer per uur beukte de cycloon urenlang op de Indiase oostkust. Het zeewater werd daarbij tot tien meter hoogte opgestuwd en stroomde tientallen kilometers het land in.
Ruim vijftien miljoen mensen - de helft van de bevolking van Orissa - zijn op een of andere manier getroffen. Het officiële dodental ligt nu op minstens 10.000, maar met het zakkende water wordt duidelijk dat het werkelijke aantal doden veel hoger ligt. Naar schatting 2,5 miljoen huizen zijn weggespoeld, weggewaaid en/of onbewoonbaar.
Orissa was voor de natuurramp al één van de minst ontwikkelde delen van India. Zestig procent van de bevolking leeft onder de absolute armoedegrens. De supercycloon leidt tot miljarden aan economisch verlies. In grote gebieden is door het ingestroomde (zoute) zeewater rijstbouw voor jaren onmogelijk.


De hulpverlening is inmiddels goed op gang gekomen. Tijdens hun recente bezoek aan India (zie ook elders in dit nummer) hebben premier Kok en minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking namens de Nederlandse regering vijf miljoen gulden beschikbaar gesteld. Ook de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) spannen zich in voor de slachtoffers van de cycloon. Omdat de eigen fondsen van SHO niet meer toereikend zijn, roept men sinds eind november via advertenties in kranten iedereen op om geld over te maken op gironummer 800800 t.n.v. SHO in Den Haag o.v.v. 'Actie India'. Het is een goede zaak dat er toch nog een grote nationale hulpactie op gang is gekomen. De LIW ondersteunt dan ook van harte deze oproep en heeft inmiddels ook zelf een bijdrage op bovenstaand gironummer gestort. Wij hopen dat u hetzelfde doet. Iedere bijdrage is welkom.

Zie ook de fotoreportage door Henk Braam.

IW Website in nieuw jasje

Per 1 oktober is onze website geheel vernieuwd. Behalve algemene informatie over de Landelijke India Werkgroep (LIW), vindt u op www.antenna.nl/liw veel achtergrondinformatie over campagnethema's van de LIW: verantwoord ondernemen, 'schone kleding', ontwikkelingssamenwerking, kinderarbeid en onderwijs. De rubriek 'LIW in het nieuws' bevat artikelen die LIW-medewerkers hebben gepubliceerd en/of die over (campagnes van) de LIW zijn geschreven. Daarnaast bevat de website algemene informatie over India onder het kopje 'India in Vogelvlucht', bijvoorbeeld interessant voor scholieren. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd.

Ook de publicaties die de LIW verkoopt zijn via de website te vinden, en makkelijk per e-mail te bestellen. Tevens biedt de site een kennismaking met ons tweemaandelijks tijdschrift India Nu. Van recente nummers zijn voorkant en inhoudsopgave te zien, en vaak is er een 'doorklikmogelijkheid' naar een artikel uit het betreffende nummer. Een digitale index van alle artikelen die sinds november 1991 in India Nu zijn verschenen, biedt goede zoekmogelijkheden. Net als India Nu heeft ook de website een agenda met aankondigingen van lezingen, cursussen, exposities, muziek- en dansvoorstellingen etcetera.

ederlandse leraren naar India

In oktober brachten zestien leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) samen met een LIW-medewerker een inspirerend werkbezoek aan de organisaties Pratham in Bombay en MV Foundation en BKVV (Onderwijzersforum tegen Kinderarbeid) in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Deze organisaties bestrijden kinderarbeid via onderwijs. De komst van de buitenlandse leraren was voor hen een 'morele steun in de rug'. De deelnemers aan de reis - leerkrachten in diverse vormen van onderwijs - zullen hun ervaringen gebruiken om leerlingen, collega's en anderen te informeren en te betrekken bij acties voor onderwijs en tegen kinderarbeid.
De LIW werkt al jaren samen met de AOb. Praktische solidariteit met MV Foundation en BKVV staat daarbij centraal. Deze beide Indiase organisaties laten zien hoe je kinderarbeid effectief kunt bestrijden. Ze zijn er in geslaagd meer dan 100.000 kinderen uit het werk te halen en naar school te krijgen, en het openbaar onderwijs in hun werkgebied weer behoorlijk te laten functioneren. Hun aanpak wordt nu door andere organisaties én de Indiase overheid overgenomen. In gesprekken met ministers, onderwijsvakbonden en media in India hebben AOb en LIW hun grote waardering voor het werk van MVF en BKVV laten blijken.

ezoek Kok en Herfkens aan India

Van 22 tot 25 november bezochten premier Kok en minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking India. In een open brief vroeg de LIW hun allereerst om maximale steun van de Nederlandse regering aan de slachtoffers van de cycloon in Orissa (zie hiervoor). Daarnaast drong de LIW er bij beide bewindslieden op aan om:
  • hun grote zorg uit te spreken over de Indiase nucleaire bewapeningsplannen, en het huidige wapenembargo tegen India ruimer toe te passen als India die plannen doorzet.
  • tijdens hun bezoek aan Gujarat enkele grote (mensenrechten)problemen aan de orde te stellen, waaronder het lot van de honderdduizenden mensen die door de bouw van de Narmada-stuwdammen hun huis en land moeten verlaten, en niet of nauwelijks compensatie krijgen.
  • de ontwikkelingssamenwerking met India niet te versmallen tot hulp aan de deelstaten Gujarat, Andhra Pradesh en Kerala. De centrale regering speelt in die samenwerking een belangrijke rol en kan niet worden genegeerd.
  • in de ontwikkelingshulp aan India een belangrijke plaats in te ruimen voor steun aan het basisonderwijs en programma's om werkende kinderen op school te krijgen.
  • de kwestie van de omvangrijke schending van de mensenrechten van dalits (kastelozen) aan de orde te stellen en aan te dringen op maatregelen.
De volledige tekst van de brief is te vinden op onze website. Vanzelfsprekend blijft de LIW deze kwesties onder de aandacht brengen van de beleidsmakers. Op het gebied van kinderarbeid is onlangs een nieuw resultaat geboekt: alle Nederlandse hulp aan India moet waar mogelijk kinderarbeid tegengaan. De handtekeningen die in Nederland zijn ingezameld tegen de schending van de mensenrechten van dalits worden begin volgend jaar aangeboden aan de ambassadeur van India. Het jaar 2000 is door de dalits in India tot het begin van het 'Ambedkar-tijdperk' (naar de grote historische dalit-leider).

oetballenproductie : géén fair play

Volgens een recent onderzoek maken zo'n 10.000 kinderen in en rond de Indiase stad Jalandhar (Punjab) voetballen voor de Europese markt. Een LIW-medewerker bezocht onlangs Jalandhar en andere plaatsen waar voetballen gestikt worden. Volgens een goed geïnformeerde lokale organisatie zijn er zelfs circa 30.000 kinderen in Punjab betrokken bij het maken van sportgoederen. De lonen voor de volwassenen bedragen vaak niet meer dan een gulden per dag, minder dan een derde van het officiële minimumloon.
Sport hoort een kwestie te zijn van fair play, in het veld én daarbuiten. De Schone Kleren Kampagne (SKK) en de LIW benutten de Europese kampioenschappen voetbal in juni 2000 om daarvoor aandacht te vragen én er wat aan te doen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de SKK (020-4122785) of de LIW.

chone Kleren Gemeente

Als vervolg op de succesvolle nationale en internationale acties van de Schone Kleren Kampagne (SKK), waarvan de LIW deel uitmaakt, worden nu op verschillende plaatsen in het land lokale werkgroepen Schone Kleren Gemeente gestart. Deze werkgroepen voeren lokaal actie voor 'schone' - onder acceptabele arbeidsomstandigheden gemaakte - kleding. Ze organiseren onder meer bijeenkomsten waar maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente van gedachten wisselen over mogelijkheden om bij te dragen aan betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. De werkgroepen ondersteunen de invoering van 'Fair Wear', het winkelkeurmerk voor schone kleding dat naar verwachting komend jaar op de markt komt. Kledingwinkels en -bedrijven kunnen van hun leveranciers verbetering van de arbeidsomstandigheden eisen. De gemeente kan de acties ondersteunen door bijvoorbeeld in haar aankoop- en aanbestedingsbeleid duidelijk te kiezen voor schone (dienst)kleding.

Een belangrijk deel van de kledingindustrie bevindt zich in India. Tijdens de pas afgesloten kledingactieweek (6 t/m 12 december) gaf Pratibha Pandya van de Indiase vrouwenvakbond SEWA een toelichting op het belang van internationale solidariteit, onder meer op bijeenkomsten in Groningen en Wijchen. Ook is in deze week de Actiehandleiding 'Schone Kleren Gemeente' gepresenteerd. Hierin staan naast achtergrondinformatie over de kledingindustrie ook tips en adviezen voor het starten van een werkgroep en het voeren van lokale acties. De Actiehandleiding is (als losbladige publicatie in een fraaie map) te bestellen bij de Landelijke India Werkgroep, maar ook te vinden op internet (www.antenna.nl/liw).olofon
India Actief is een halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Landelijke India Werkgroep (LIW) voor leden, donateurs, abonnees van India Nu en andere belangstellenden.

De LIW is een vereniging die zich bezighoudt met onderzoek, voorlichting en actie rond politieke, sociaal-economische en culturele aangelegenheden betreffende India en de relatie met het Westen. Solidariteit met de (kans)armen is daarbij de belangrijkste motivatie.

Landelijke India Werkgroep (LIW)
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
tel: 030-2321340
fax: 030-2322246
e-mail: info@indianet.nl
website: www.indianet.nl
(inclusief India Actief on line)
redactie: Henk Boon
fotografie: Henk Braam, Gerard Oonk, Ilse du Piêd
vormgeving: Anton van der Vlis/Hans Maas


vorig document
   
HOME
   
begin document

Landelijke India Werkgroep - 20 januari 2000