PDF terug/back

nr. 9, december 2002Andhra Pradesh: in 2005 geen kinderarbeid meer?
'We hebben tijd verloren, dit hadden we veel eerder moeten doen'. Dat zei Chandra Babu Naidu, premier van de Indiase deelstaat Andhra Pradesh, in oktober 2002 tegen een delegatie van de Indiase MV Foundation, LIW, Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, Hivos en een Ierse en Duitse organisatie. Naidu doelde op het uitbannen van kinderarbeid, sinds twee jaar een van de speerpunten van zijn regering.
Andhra Pradesh heeft nu nog miljoenen werkende kinderen, maar in 2005 moeten ze volgens Naidu allemaal op school zitten. "Het werk van de MV Foundation is het bewijs dat dit mogelijk is", liet de premier weten, daaraan toevoegend: 'Ik nodig jullie uit om in Hyderabad een internationale kinderarbeidconferentie te organiseren met Andhra Pradesh als voorbeeld.'

Pure p.r. van een politicus?
Bovengenoemde organisaties én de 25 leraren, leden van de AOb, die in oktober jl. een week lang Andhra Pradesh bezochten, denken van niet. In kleine groepen bezochten zij dorpen in diverse delen van de deelstaat en spraken met ouders, kinderen, dorpsraden, onderwijzers, lokale organisaties en ambtenaren. In Hyderabad deden regeringsinstanties en internationale organisaties als Unicef en de ILO hun verhaal. Overal was de boodschap hetzelfde: Andhra Pradesh maakt echt werk van de bestrijding van alle vormen van kinderarbeid en wij doen mee! De aanpak van de MV Foundation - in honderden dorpen gaat inmiddels elk kind naar school - is nu een sociale beweging én regeringsbeleid geworden. In augustus jl. organiseerde de regering een grote tiendaagse campagne tegen kinderarbeid. Duizenden werkgevers die kinderen in dienst hadden werden beboet. Maar er wordt ook fors geïnvesteerd in basisonderwijs. Via brugcursussen krijgen 'oudere' kinderen alsnog de kans naar de basisschool te gaan. Opvallende 'neveneffecten' zijn: de huwelijksleeftijd van meisjes gaat omhoog (die was vaak 12 of 13!), kastendiscriminatie is verminderd en ouders kunnen een hoger loon van hun werkgevers eisen omdat goedkope concurrerende kinderarbeid verdwijnt.

Chandra Babu Naidu, premier van de Indiase deelstaat Andhra Pradesh (3e van links) in oktober 2002 met de delegatie van de Indiase MV Foundation, Landelijke India Werkgroep, Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, Hivos en een Ierse en Duitse organisatie

Het is niet alleen mogelijk alle vormen van kinderarbeid uit te bannen. Het is ook een absolute voorwaarde om alle kinderen recht op basisonderwijs te garanderen. Samen met AOb, FNV, Hivos , Ieren en Duitsers gaat de LIW de komende jaren deze boodschap uitdragen naar beleidsmakers en het publiek. Wij houden u op de hoogte.

Schone dienstkleding in de maak
De kopgroep van Schone Kleren Gemeentes heeft zich inmiddels geformeerd. Vóór eind 2002 zijn er waarschijnlijk tien heuse Schone Kleren Gemeentes! Een gemeente mag zich zo noemen als er een politiek besluit genomen is om bij de aanbesteding van dienstkleding eisen te stellen op het gebied van arbeidsrechten en milieu. Van de gemeente wordt verder verwacht dat zij haar huidige inkooppraktijk in kaart brengt en plannen heeft gemaakt voor de duurzame inkoop van kleding. In 2003 willen de LIW en de Schone Kleren Kampagne nog twintig gemeentes motiveren voor schone dienstkleding.

Niet alleen de gemeentes maar ook de rijksoverheid moet nu eindelijk eens duurzaam gaan inkopen en aanbesteden. Na druk van Amnesty International en de LIW nam de Tweede Kamer daarover op initiatief van het CDA eind 2000 een motie aan. De regering beloofde een leidraad voor verantwoord inkopen door de overheid. Omdat er nog weinig gebeurd is, heeft de LIW samen met de campagne wereldburgers.nl de kwestie opnieuw aangekaart bij de politiek. Staatssecretaris Wijn van Economische zaken heeft bij de recente begrotingsbehandeling beloofd om medio 2003 een concreet plan te hebben. Recente uitspraken van de Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie bieden daarvoor nu meer ruimte. D'66 zal bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken voorstellen om te beginnen met een proefproject bij defensie voor de inkoop van uniformen.

Europees Parlement kiest voor 'eerlijke sportartikelen'
De campagne van de LIW met de Global March Against Child Labour en de Europese Schone Kleren Kampagne heeft afgelopen maanden uit twee hoeken belangrijke steun gekregen: van het Europees Parlement en van een groep Amerikaanse volksvertegenwoordigers.
In juni heeft het Europees Parlement unaniem een krachtige resolutie aangenomen om de FIFA en bedrijven aan te sporen om voor 'eerlijke sportartikelen' te zorgen. Het Parlement wil dat de FIFA snel haar gedragscode uitvoert die onder meer vakbondsvrijheid, non-discriminatie van werknemers, uitbanning van kinderarbeid en een behoorlijke beloning belooft bij de productie van sportartikelen. De resolutie wijst op recente rapporten, onder meer van de LIW, waaruit blijkt dat daarmee nog veel mis is. Het Europees Parlement verlangt daarom van FIFA en bedrijven een wereldwijd 'transparant, geloofwaardig en onafhankelijk controlesysteem'. De Europarlementariërs nemen deze aanbeveling over van de Global March en de Schone Kleren Kampagne.

Opvallend is dat het Europees Parlement ook wil dat bedrijven hun productieplaatsen bekend maken zodat onafhankelijk onderzoek gedaan kan worden naar de uitvoering van de FIFA-code en of 'lonen worden uitbetaald waarmee werknemers in hun levensonderhoud kunnen voorzien'. Unicef moet van het Parlement haar samenwerking met de FIFA gebruiken om te zorgen dat deze haar beloftes nakomt. Het Parlement vraagt de Europese Commissie vóór eind 2002 verslag uit te brengen over de getroffen maatregelen.

De FIFA is nog weinig geneigd om werk te maken van haar gedragscode. Dat bleek uit haar weigering van een gesprek met de Global March en haar reactie op een kritische brief van veertig Amerikaanse parlementariërs. Na vijf maanden en een herinnering stuurde de FIFA een kort briefje aan de Amerikanen met een persbericht waarin op geen van de vragen werd ingegaan. De LIW gaat er samen met de Global March en de Schone Kleren Kampagne alles aan doen om de FIFA en de bedrijven toch aan tafel te krijgen. Als ook Unicef daarvoor haar nek uitsteekt dan moet dat lukken.

Meer verantwoord ondernemen
Behalve via 'schone kleding' en 'eerlijke sportartikelen' blijft de LIW ook op andere terreinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) actief. Zo is de LIW lid van de stuurgroep van het nieuwe MVO Platform van circa 25 organisaties, waaronder Amnesty, Consumentenbond, Novib, Milieudefensie en de vakcentrales FNV en CNV. Het Platform heeft een gezamenlijk 'normenstelsel' voor verantwoord ondernemen ontwikkeld om bedrijven en overheid duidelijk te maken wat zij van bedrijven verwachten die in het buitenland opereren. Samen met o.m. Indiase organisaties gaat de LIW onderzoek doen naar de mate waarin Nederlandse bedrijven die normen op het gebied van arbeid, milieu e.d. naleven.

Binnen de campagne wereldburgers.nl heeft de LIW in 2002 de activiteiten rond verantwoord ondernemen gecoördineerd en mede uitgevoerd. Tijdens het 'Formatiedebat' afgelopen zomer met bijna alle politieke partijen presenteerde een vertegenwoordiger van de LIW namens wereldburgers.nl de politieke wensen rond verantwoord ondernemen.

De recente missie van de staatssecretarissen Wijn en Van Ardenne naar India is door de LIW - deels met succes - gebruikt om enkele Indiase partnerorganisaties de kans te bieden met de Nederlandse delegatie te praten over verantwoord ondernemen. 'Ondernemen tegen armoede' was het motto van de missie, maar armoedebestrijding kreeg veel minder aandacht dan Nederlandse handelsbelangen!

Bijeenkomsten hindoe-fundamentalisme en Kashmir
In mei en september organiseerde de LIW, met inbreng van direct betrokken Indiërs, succesvolle bijeenkomsten over respectievelijk hindoe-fundamentalisme in India en de situatie in Kashmir. Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe bijeenkomsten mail dan naar: info@indianet.nl.

COLOFON India Actief is een halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Landelijke India Werkgroep voor donateurs, abonnees van India Nu en andere belangstellenden.

De LIW is een stichting (per 1-1-2003) met als doel vanuit Nederland bij te dragen aan een menswaardiger bestaan voor de (kans)armen in India. Zij doet dit door voorlichting en campagnes.

Landelijke India Werkgroep (LIW)
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
tel: 030-2321340
fax: 030-2322246
e-mail: info@indianet.nl
website: www.indianet.nl
giro: 2483548

redactie: Gerard Oonk
vormgeving: Hans Maas
foto's: Astrid Kaag, Gerard Oonk


terug
HOME Landelijke India Werkgroep
begin document
India Actief 1 (dec. '98)
India Actief 2 (juni '99)
India Actief 3 (dec. '99)
India Actief 4 (juni '00)
India Actief 5 (dec. '00)
India Actief 6 (juni '01)
India Actief 7 (dec. '01)
India Actief 8 (juni '02)


Landelijke India Werkgroep - 29 november 2002