terug
Aan de leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Den Haag, 30 november 2001


Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag wil de campagne wereldburgers.nl in verband met de komende behandeling van de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport uw aandacht vragen voor een belangrijk internationaal aspect van het gevoerde sportbeleid. De campagne wereldburgers.nl vraagt alle politici - dus ook andere dan alleen de specialisten voor ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken - om bij al hun beslissingen te kijken naar de gevolgen voor wereldburgers in andere delen van de wereld.

Dit voorjaar hebben regering en parlement in reactie op een SER advies een beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vastgesteld. De regering geeft hier nu nader vorm aan en de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken zal hierover op 19 december a.s. met staatssecretaris Ybema van gedachten wisselen. Een belangrijk element van het MVO beleid is de notie dat de overheid zich in haar eigen handelen moet houden aan een aantal internationaal erkende normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en economisch handelen. In dat verband wordt momenteel een leidraad voor verantwoord inkopen en aanbesteding door de overheid ontwikkeld en worden sociale en milieucriteria verbonden aan exportkredieten en exportgaranties.

Zowel de breedtesport als de topsport mogen - gelukkig - rekenen op aanzienlijke subsidies van de overheid. Een probleem is echter dat de vele duizenden sportclubs in Nederland op grote schaal gebruik maken van sportartikelen - ballen, kleding, hockeysticks etc. - die vaak onder zeer slechte arbeidsomstandigheden en soms met gebruikmaking van kinderarbeid in landen in het Zuiden wordt gemaakt. Weliswaar hebben enkele internationale sportorganisaties, zoals de wereldvoetbalbond FIFA, en een aantal grote bedrijven een sociale gedragscode voor de productie van sportgoederen opgesteld, maar de uitvoering daarvan laat nog veel te wensen over. Dat bleek bijvoorbeeld uit het vorig jaar verschenen rapport The Dark Side of Football van de Landelijke India Werkgroep, één van de participanten van de campagne wereldburgers.nl. Kenmerkend voor de productie van voetballen in India zijn: lonen die ver onder het lokale wettelijk minimumloon liggen, kinderarbeid, het onmogelijk maken van het recht op organisatie en ongezonde arbeidsomstandigheden. Ook in andere belangrijke productielanden voor sportartikelen en sportkleding, zoals Pakistan, China en Indonesië, komen soortgelijke situaties op grote schaal voor.
Weliswaar worden door enkele bedrijven - en ook door de FIFA in de Pakistaanse en Indiase voetbalindustrie - maatregelen tegen kinderarbeid genomen, maar met het naleven van andere arbeidsrechten blijft het i.h.a. slecht gesteld. De FIFA weigert zelfs de contractuele afspraken te controleren die ze met haar licentiehouders maakt over de naleving van fundamentele en andere arbeidsrechten, óók waar duidelijk schendingen van die rechten worden aangetoond.

Gezien het feit dat sportclubs en sportorganisaties ruim gebruik maken van overheidssubsidies vragen wij u er bij staatssecretaris Vliegenthart op aan te dringen samen met de sportwereld een beleid te ontwikkelen voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van sportartikelen. Het gaat hierbij niet om de overheid als centrale inkoper van sportartikelen maar als facilitator om te komen tot een zo groot mogelijk aanbod van maatschappelijk verantwoorde sportartikelen en sportkleding.
Een dergelijk beleid ligt logisch in het verlengde van het beleid dat de overheid voor haar eigen handelen als marktpartij en subsidieverstrekker ontwikkelt waar het maatschappelijk verantwoord ondernemen betreft. Daarbij komt dat het voor elke sportclub of sportorganisatie afzonderlijk een bijna ondoenlijke taak is om verantwoord in te kopen. Meestal ontbreekt de noodzakelijke transparantie over de productieomstandigheden, evenals voldoende invloed van afzonderlijke clubs om hun leverancier - zeker gezien de complexe productieketen - tot verantwoorde productie van sportgoederen te bewegen. Ook zijn veel sportclubs mede afhankelijk van de sponsoring van sportgoederenbedrijven en zullen zij die niet graag verliezen door 'lastig' gedrag.

Wij zijn er echter van overtuigd dat de meeste sportclubs en sportorganisaties maar al te graag 'eerlijke sportartikelen' zouden willen gebruiken. Dat is niet alleen eerlijk tegenover de makers van die producten, maar heeft ook een geweldige bewustmakende en informerende waarde voor zowel jongeren als volwassenen waar het gaat om de bredere betekenis van het begrip fair play.Met vriendelijke groet,Gerard Oonk
coördinator Landelijke India Werkgroep
Esther de Haan
medewerkster Schone Kleren Kampagne
De organisaties Landelijke India Werkgroep en Schone Kleren Kampagne participeren samen met 54 landelijke en regionale organisaties, werkzaam op het terrein van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling, in de landelijke campagne wereldburgers.nl.


c.c.-de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
-de Staatssecretaris van Economische Zaken
-de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
-de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken
-de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken
pagina VERANTWOORD ONDERNEMEN

begin document

Landelijke India Werkgroep - 9 december 2001