terug
European Commission
CSR Groenboek consultatie
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
BELGIE


Betreft: Reactie van Nederlandse NGO's op het Groenboek van de Europese Commissie inzake de bevordering van een Europees kader voor de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven

28 december 2001


Geachte mevrouw, meneer

Hierbij doen wij u het Manifest 'Profijt van Principes' toekomen in reactie op het Groenboek 'De bevordering van een Europees kader voor de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven'. Wij verwelkomen het initiatief van de Commissie om het Groenboek uit te brengen en wij beschouwen de betrokkenheid van de Commissie in het debat over corporate social responsibility (CSR) als een belangrijke stap voorwaarts om het thema verder te operaliseren.

Het thema corporate social responsibility geniet in Nederland bijzonder veel aandacht van de media, de politiek, het bedrijfsleven, vakbonden en NGO's. Al geruime tijd heeft zich een brede NGO-coalitie gevormd die zich met dit onderwerp bezighoudt en gezamenlijke standpunten heeft geformuleerd ten aanzien van het bedrijfsleven en de overheid.

De NGO's in deze coalitie zijn betrokken bij een groot aantal vrijwillige initiatieven en samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, waarbinnen gewerkt wordt aan implementatie, monitoring en onafhankelijke verificatie van CSR-normen. Ondanks dergelijke initiatieven ziet de Nederlandse NGO-coalitie een belangrijke rol voor de overheid, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Wij zijn van mening dat vrijwillige richtlijnen en bindende wet- en regelgeving elkaar niet uitsluiten maar beide onderdeel zijn van een coherent dynamisch proces met betrekking tot corporate social responsibility.

De verwachtingen ten aanzien van de rol van de overheid op het gebied van CSR zijn verwoord in het bijgevoegde Manifest 'Profijt van Principes' dat begin 2001 is opgesteld en ondertekend door 80 NGO's. De Nederlandse NGO-coalitie wil de uitnodiging om op het Groenboek van de Europese Commissie te reageren graag gebruiken om dit manifest ook op Europees niveau onder de aandacht te brengen.

Wij zijn van mening dat ook de Europese Commissie naast het stimuleren van vrijwillige multi stakeholder initiatieven een belangrijke rol heeft bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving met betrekking tot CSR, aangezien wij standaardisatie op Europees niveau noodzakelijk achten. In deze context dringen wij sterk aan op een actieve inzet van de Europese Unie om het belang te onderschrijven van internationaal bindende richtlijnen voor multinationale ondernemingen, waarbij de Draft Fundamental Principles for Business Enterprises die door de Mensenrechten-commissie van de Verenigde Naties zijn ontwikkeld, speciale aandacht verdiend.

De Nederlandse NGO coalitie verzoekt het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad om Europese wet- en regelgeving aangaande corporate social responsibility te ontwikkelen én tot uitvoering te brengen. Wij denken hierbij met name aan het volgende:

  • Verplichte openbare periodieke sociale en milieu-rapportage door Europese bedrijven over hun wereldwijde activiteiten. De ontwikkeling van een Europees platform voor internationaal vastgestelde criteria voor audits van bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen bij relevante en betrouwbare rapportage. Voor nadere uitwerking hiervan verwijzen wij naar het rapport van R. Howitt*
  • Ontwikkeling van sociale- en milieucriteria voor exportkredieten, exportgaranties en andere financiële buitenlandinstrumentaria.
  • Integratie van CSR-criteria in de inkoop- en aanbestedingsrichtlijnen van de Europese Commissie, waardoor de lidstaten een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid kunnen ontwikkelen.
Daarnaast bepleiten wij dat corporate social responsibility kernthema van de economische relaties en de ontwikkelingssamenwerking vanuit EU-verband wordt.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen om op de hoogte gehouden worden van reacties en initiatieven in vervolg op de door u ontvangen respons en zijn gaarne bereid het Groenboek met u in meer detail te bespreken.

Hoogachtend,

Joris Oldenziel,
SOMO

Gerard Oonk,
Coördinator Landelijke India Werkgroep

Marlies Filbri
NOVIB

Marleen van Ruijven
Stafmedewerker Economische Relaties
Amnesty International (NL)*Howitt, R., The Report on EU standards for European enterprises operating in developing countries, 1998 (A4-0508/98)


pagina VERANTWOORD ONDERNEMEN

GROENBOEK Europese Commissie

Landelijke India Werkgroep - 9 januari 2002