terug

Aan
de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA 'S-GRAVENHAGE
Datum
28-06-2002
Uw kenmerkOns kenmerk
O/OFO 02028549
Bijlage(n)

Onderwerp
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Inleiding

In mijn brief van 19 april jl. over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Kamerstukken II, 2001-2002, 26485, nr. 22) heb ik u de stand van zaken geschetst van de adviesaanvraag van mei 2001, namens het kabinet, aan de Raad voor de Jaarverslaggeving inzake maatschappelijke jaarverslaggeving. Dit advies is mij inmiddels door de Voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving aangeboden op 19 juni jl. en heeft de vorm van ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag.

De Raad voor de Jaarverslaggeving is het uitvoerende orgaan van de Stichting voor de Jaarverslaggeving en is belast met het opstellen en publiceren van richtlijnen voor de Jaarverslaggeving door Nederlandse bedrijven en organisaties.
Bijgaand treft u de ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag aan waarin aanbevelingen zijn opgenomen voor het directieverslag betreffende informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Procedure

De ontwerp-Richtlijn die thans voorligt is voorbereid door een breed samengestelde werkgroep en vormt de afronding van de eerste fase van het adviestraject van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De tweede fase is gericht op het ontwikkelen van een conceptueel kader voor een afzonderlijk maatschappelijk jaarverslag. De verwachting is dat een eerste voorstel in dit verband begin 2003 zal kunnen worden gepresenteerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag gaat vergezeld van een Aanbiedingsmemorandum waarin de verdere procedure rondom deze ontwerp-Richtlijn wordt beschreven. Deze procedure houdt in dat de Raad uitnodigt tot het geven van commentaar en het beantwoorden van bepaalde vragen tot uiterlijk 1 december 2002. De verspreidingskring zal breder van opzet zijn dan gebruikelijk is bij Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, ook NGO's zullen hierin worden opgenomen. De Raad zal bovendien door middel van conferenties stakeholders en ondernemingen consulteren.
Daarna wordt de definitieve Richtlijn opgesteld. Het is de bedoeling dat de Richtlijn wordt gepubliceerd in editie 2003 van de bundel 'Richtlijnen voor de jaarverslaggeving' die in november 2003 verschijnt. De Richtlijn zal vervolgens van kracht zijn voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2004.

Inhoud ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag

In de bestaande Richtlijn 400 Jaarverslag wordt al in ruime mate aandacht geschonken aan andere aspecten van het bedrijfsbeleid dan louter financieel-economische prestaties. Daarom heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving besloten ook aanbevelingen voor verslaggeving over maatschappelijk verantwoord ondernemen in deze Richtlijn op te nemen. In de nieuwe ontwerp-Richtlijn wordt ingegaan op het informatie verstrekken in het jaarverslag door het bestuur van de onderneming betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het jaarverslag, ook wel directieverslag genoemd, is een onderdeel van de financiële verslaggeving.

In de ontwerp-Richtlijn wordt uitgegaan van de aspecten people, planet en profit: de sociale, milieu- en economische aangelegenheden die bij het ondernemen een rol spelen. Geadviseerd wordt informatie te verstrekken voor zover een aspect relevant is voor de verslaggevende rechtspersoon. De over deze aspecten op te nemen informatie betreft: de dialoog met belanghebbenden, het beleid ter zake van het aspect, de organisatie ervan, de uitvoering en de uitkomsten ervan en de toekomstverwachtingen inclusief de eerder uitgesproken verwachtingen.

Deze algemene informatie-eisen hebben het karakter van aanbevelingen, waarbij tevens wordt aangegeven hoe een en ander zou kunnen worden uitgewerkt. Door deze opzet wordt de transparantie door de rechtspersoon bevorderd zonder een keurslijf voor de invulling te creëren. Bij deze voorstellen is zo veel mogelijk rekening gehouden met internationale ontwikkelingen inzake maatschappelijke jaarverslaggeving.

De ontwerp-Richtlijn is van toepassing voor beursgenoteerde ondernemingen alsmede voor grote en middelgrote ondernemingen die in de praktijk te maken hebben met aspecten en effecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Afrondend

Ik ben verheugd dat de Raad voor de Jaarverslaggeving op redelijk korte termijn met een ontwerp-Richtlijn is gekomen. Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het maatschappelijke jaarverslag. De voorziene consultatieprocedure is overeenkomstig de normale werkwijze van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Ik hecht veel belang aan deze procedure en zal belanghebbenden vragen gebruik hiervan te maken. In een later stadium zal van kabinetszijde op deze ontwerp-Richtlijn worden gereageerd.


(w.g.)
drs. G. Ybema
Staatssecretaris van Economische Zaken
pagina VERANTWOORD ONDERNEMEN
   
begin document
   
HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 19 augustus 2002