terug

Tweede Kamer der Staten-Generaal


Vergaderjaar 2003-200426 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemenNr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 maart 2004

In het algemeen overleg van 22 januari 2004 over maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken toegezegd u te informeren over de geopperde wens om de activiteiten van het Kenniscentrum MVO onder te brengen bij het NIDO. Mede namens de Staatssecretaris van VROM informeer ik u met deze brief.

Ik constateer dat zowel het NIDO als het Kenniscentrum MVO instituten zijn die op een eigen wijze bijdragen aan duurzame ontwikkeling. De opdracht aan het NIDO was gericht op het in gang zetten van ingrijpende vernieuwingen waarmee dilemma's die bij duurzame ontwikkeling spelen dichter bij een oplossing komen. Kennis- en expertiseontwikkeling, en in het verlengde daarvan kennisverspreiding, waren activiteiten om «sprongen naar duurzaamheid» vorm te geven. Het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen was in een aantal programma's daarbij ook aan de orde.
De doelstelling van het Kenniscentrum is het bevorderen van kennis- en informatieoverdracht omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent dat het Kenniscentrum MVO zich primair zal richten op het geven van concrete en praktische informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hier heeft een belangrijke doelgroep van het Kenniscentrum, het MKB, sterke behoefte aan.

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft er in het algemeen overleg van 22 januari jl. op gewezen dat de doelstellingen van het Kenniscentrum anders zijn dan die van het NIDO. Het samenvoegen van beide organisaties is om die reden niet eerder aan de orde geweest. Het Kenniscentrum MVO zal zich, zoals gezegd. primair richten op kennisverspreiding over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is vastgelegd in de notitie over opzet en taakstelling van het Kenniscentrum MVO alsmede in de concept-statuten. Deze stukken hebben uw Kamer volgens de daarvoor geëigende procedure gepasseerd. Op hoofdlijnen en in meerderheid is de in deze stukken neergelegde taak en doelstelling van het Kenniscentrum door uw Kamer onderschreven.

Startpunt van de discussie over het Kenniscentrum MVO vormde het SER-advies «de Winst van Waarden». Zowel in dit SER-advies over maat- schappelijk verantwoord ondernemen als in het standpunt van het kabinet daarover (Kamerstukken 11, vergaderjaar 2000-2001, 26 485, nr. 14) is beargumenteerd waarom het Kenniscentrum MVO onafhankelijk zou moeten zijn. Tevens bent u over de organisatorische positionering van het Kenniscentrum MVO en de mogelijkheid taken van het Kenniscentrum MVO onder te brengen bij een bestaande organisatie geïnformeerd bij brief van 21 maart 2003 (Kamerstukken 11, vergaderjaar 2002-2003, 28 775, nr. 2). Over deze stukken is in uw Kamer gesproken op 24 april 2003 (Kamerstukken 11, vergaderjaar 2002-2003, 27 467, enz., nr. 10). In aansluiting daarop heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken de Kamer bij brief van 7 okt. 2003 (EZ-03-534) laten weten over te gaan tot oprichting van de Stichting Kenniscentrum MVO. In de begroting van het Ministerie van Economische Zaken 2004 zijn de voor het Kenniscentrum MVO bestemde middelen expliciet opgenomen bij artikel 03.20.090 (bijdrage aan Instituten).
Het spreekt voor zich dat het Kenniscentrum MVO gaat samenwerken met organisaties die actief zijn op het gebied van «people, planet, profit». Het ligt daarbij voor de hand ook gebruik te maken van de kennis en expertise die het NIDO heeft opgebouwd, voorzover specifiek betrekking hebbend op maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Echter het onderbrengen van de activiteiten van het Kenniscentrum MVO bij een andere organisatie, zoals bijvoorbeeld het NIDO, gaat een stap verder dan samenwerken en acht ik, gelet op de doelstelling van het Kenniscentrum MVO, niet de gewenste weg.

Tenslotte hebben de Vaste Commissies van VROM en Economische Zaken op 18 december 2003 (kenmerk 117/VROM/2003) aan de Staatssecretarissen van VROM en EZ verzocht om een afschrift van hun reactie inzake het behoud van NIDO in Leeuwarden naar de Tweede Kamer te sturen. In dit verband verwijs ik naar de beantwoording door de Staatssecretaris van VROM van kamervragen over het voortbestaan van het NIDO (Kamerstukken 11, vergaderjaar 2003-2004, 2030405390).

Ik kom tot de conclusie dat hoewel de doelstellingen van het NIDO en het Kenniscentrum MVO verschillen er, voorzover het kennis over maatschappelijk verantwoord ondernemen betreft, raakvlakken te vinden zijn. In dit verband deel ik u mee dat mijn collega, Staatssecretaris Van Geel, op 6 april a.s. met dhr. Nijpels, voorzitter NIDO, overleg zal voeren over de toekomst van het NIDO. De mogelijkheden om van de opgebouwde kennis en expertise van het NIDO gebruik te maken bij de totstandkoming van het Kenniscentrum MVO zullen in dit gesprek worden verkend. De Staatssecretaris van VROM zal u over de uitkomsten van dit gesprek, mede namens mij, informeren.

De Minister van Economische Zaken,
L.J. Brinkhorst

KST74683
0304tkkst26485-25
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
's-Gravenhage 2004


Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 26 485, nr. 25pagina VERANTWOORD ONDERNEMEN
   
begin document

Landelijke India Werkgroep - 9 april 2004