terug
Landelijke India Werkgroep


29 oktober 2004


Aan:
de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede KamerGeacht lid van de Tweede Kamer,

In verband met de komende begrotingsbehandeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de EU-India Top op 8 november a.s., willen wij graag uw aandacht vragen voor het onderwerp kastendiscriminatie.

Op 9 oktober jl. is de campagne ‘Stop Kastendiscriminatie – Steun de Dalits’ van start gegaan. Het betreft een campagne van het Dalit Netwerk Nederland (DNN) dat bestaat uit CMC, Cordaid, ICCO, Justitia et Pax, Kerkinactie en de Landelijke India Werkgroep.
Zeven van tien Nederlanders ziet, daarnaar gevraagd door TNS NIPO, kastendiscriminatie als een internationaal mensenrechtenprobleem. Tijdens de start van de campagne op 9 oktober stemde de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Piet de Klerk daarmee ondubbelzinnig in. In zijn lezing, ook te vinden op website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, besprak Ambassadeur De Klerk specifiek de slechte situatie van de kastelozen (‘Dalits’) in India en gaf hij te kennen dat Nederland en de EU een taak hebben om kastendiscriminatie met name in multilateraal verband aan de orde te stellen.
Overigens hebben ook het Europees Parlement en de VN Subcommissie Mensenrechten zich meermalen duidelijk uitgesproken voor internationale actie tegen kastendiscriminatie.

De deelnemers aan de campagne ‘Stop Kastendiscriminatie – Steun de Dalits’ bepleiten bij de Nederlandse regering en de Europese Unie:
  1. Maak kastendiscriminatie tot een speerpuntvan de politieke en, economische en ontwikkelingsrelaties met de landen waar dit mensenrechtenprobleem zich voordoet.
  2. Lever een maximale inspanning om binnen de Verenigde Naties te komen tot een actief beleid tegen kastendiscriminatie, onder meer door het aanstellen van een Speciale Rapporteur.
  3. Zorg ervoor dat Europese bedrijven - als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen – in landen waar kastendiscriminatie voorkomt een actief anti-discriminatie-, wervings- en opleidingsbeleid voor Dalits in de praktijk brengen.
Zowel tijdens het komende begrotingsdebat als tijdens de komende EU-India Top doet zich de gelegenheid voor om het onderwerp kastendiscriminatie te agenderen. Aansluitend op de bovenstaande verlangens van de campagne, vragen wij u meer specifiek om de Nederlandse regering te verzoeken:
  1. Zich nog tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU krachtig in te zetten om kastendiscriminatie tot een prioriteit van het Europese mensenrechtenbeleid te maken.
  2. De Indiase regering tijdens de komende EU-India Top op het onderwerp aan te spreken, de nieuwe beleidsvoornemens van de Indiase regering op dit gebied (‘het bieden van gelijke kansen aan kastelozen, tribalen minderheden’) te verwelkomen en – in de woorden van Ambassadeur De Klerk – de voortgang daarvan te blijven volgen. Tijdens deze Top zou India ook aangesproken moeten worden op het feit dat het land sinds 1996 niet meer heeft gerapporteerd aan het VN Comité voor de uitbanning van Rassendiscriminatie (waar kastendiscriminatie nadrukkelijk onder valt).
  3. Actief steun te geven aan en binnen de EU te pleiten voor het recente voorstel van de VN Subcommissie Mensenrechten aan de Mensenrechtencommissie om twee tijdelijke rapporteurs aan te stellen die het onderwerp nader in kaart brengen en richtlijnen opstellen voor de bestrijding van kastendiscriminatie.
  4. Het verzoek van de Speciale Rapporteur voor Racisme van de VN te ondersteunen om nader onderzoek naar kastendiscriminatie te mogen doen in India, Japan, Nepal en Pakistan.
Wij hopen op uw actieve inzet om de discriminatie en uitsluiting op basis van kaste, waaraan circa 250 miljoen dagelijks blootstaan, met kracht te bestrijden.

Met vriendelijke groet,


Gerard Oonk,
Coördinator Landelijke India Werkgroep en Dalit Netwerk Nederland

Tel. 030-2321340