terug

Staatssecretaris van Economische Zaken
Aan
MVO Platform
t.a.v. de heer G. Oonk
Keizersgracht 132
1015 CW AMSTERDAMDatumUw kenmerkOns kenmerkBijlage(n)
25-3-2005
BEB/HP
5017030


Onderwerp
MVO en het Actieplan Internationaal Ondernemen

Geachte heer Oonk,

Met verwijzing naar uw brief (d.d. 2 februari 2005) over het ontbreken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het Actieplan Internationaal Ondernemen, wil ik hierbij graag een toelichting geven op de keuze voor de inhoud van beleidsstukken.

Laat ik allereerst een misverstand uit de wereld helpen: ik vind de link tussen Internationaal Ondernemen en MVO erg belangrijk. Dat deze link wel degelijk terugkomt in mijn beleid, wordt verderop duidelijk. Met het Actieplan Internationaal Ondernemen heb ik echter primair tot doel gehad om aan te geven waar het beleid echt aangescherpt moest worden. Het gaat dan met name om het versterken van de publiek-private samenwerking, het beter toesnijden van het instrumentarium (financieel en niet-financieel) op de eisen van de tijd en het beter laten aansluiten van innovatie en onderwijs op het Internationaal Ondernemen beleid.

In de afgelopen jaren zijn regelmatig brieven en notities aan het parlement aangeboden waarin wordt geschetst hoe MVO het beste kan worden bevorderd, ook in internationale context. Ik verwacht van bedrijven die over de grens ondernemen dat zij de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen als norm hanteren. Bij het Nationaal Contactpunt kunnen vragen worden voorgelegd over investeringsgerelateerde bedrijfsactiviteiten. Ook vraag ik internationaal aandacht voor het thema "MVO en handel", o.m. in het Handelscomité van de OESO. Verder stimuleert de overheid bedrijven transparant te zijn over MVO-activiteiten in binnen- en in buitenland. De transparantiebenchmark is hiervan een goed voorbeeld.

Het ene beleidsterrein sluit wat mij betreft het andere niet uit. Sterker nog, MVO kan een factor van innovatie en dus van een steviger concurrentiepositie zijn voor een bedrijf (MVO loont!). De stap naar internationaal ondernemen is dan een logische. Ook ten aanzien van het finaciële buitenlandinstrumentarium wordt de link tussen beide beleidsterreinen gelegd. De toepassing van het MVO-beleidskader dat sinds 2002 in het instrumentarium is ingebouwd, wordt thans geëvalueerd. Uiteraard spelen de bevindingen uit de Ronde Tafelbijeenkomst een belangrijke rol bij deze evaluatie.

U stelt terecht dat uitvoerende instanties zoals de EVD, MVO nederland, de ambassades en Kamers van Koophandel een belangrijke rol kunnen vervullen bij voorlichtings- en stimuleringsactiviteiten van MVO over de grens. Ik wil dit jaar bekijken of en hoe ik deze rol kan intensifiëren. Ik denk hierbij aan specifieke MVO-activiteiten tijdens handelsmissies en aan gerichte informatievoorziening over MVO met een nadrukkelijke rol voor de EVD. Ook wil ik, in nauwe samenwerking met deze organisaties, de mogelijkheden verkennen om landenspecifieke MVO-informatie te gaan verzamelen en promoten. Ten slotte zal ik MVO agenderen in de Dutch Trade Board.

Met vriendelijke groet,


mevr. ir. C.E.G. van Gennip MBA
Staatssecretaris van Economische Zakenterug

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 5 april 2005