Landelijke India Werkgroep

2-2-2014

India in beeld en geluid

Introductie

Documentaires uit het bestand zijn te leen bij de Landelijke India Werkgroep.
Kosten: € 5,00 per week incl. portokosten.

De Landelijke India Werkgroep - in 1976 opgericht als niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking - komt op voor de mensenrechten van gemarginaliseerde groepen in Zuid-Azië, met India daarbij als brandpunt. Publieksvoorlichting en politieke beleidsbeïnvloeding vormen daartoe belangrijke middelen. Gedegen documentatie was en is daarvoor een must. Richtte de LIW zich bij de archivering daarvan aanvankelijk vooral op het geschreven woord, geleidelijk verschoof het accent naar beeld en geluid. Met als resultaat een mediabestand van - anno 2015 - ruim duizend op dvd vastgelegde documentaires, vrijwel alle van westerse origine.

Niet alleen zijn deze documentaires op aanvraag te leen, het bestand is tevens toegankelijk voor sociaal wetenschappelijk resp. cultureel antropologisch onder­zoek. Te denken valt aan beeldvormingsstudies, gericht op de vraag wat het Westen van Zuid-Aziatische landen als India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Tibet, Bangladesh opmerkenswaardig vindt. In de rubriek 'docu-tip' daarvan een eerste aanzet. Het fijnmazig gerubriceerde bestand beslaat ruim vijf­en­twintig jaar en is toegankelijk via http://www.indianet.nl/pdf/IndiaInBeeldEnGeluid.pdf. Nadere informatie bij Anthony Draaisma, vrijwilliger-documentalist beeld en geluid. Mail: draaisma-gietema@zonnet.nl.

De LIW als mensenrechten­organisatie richt zich op topics als kinderarbeid, onderwijs voor kinderen, Dalits (onaan­raakbaren), Adivasi (tribalen), kastendiscriminatie, maat­schappe­lijk verantwoord ondernemen, arbeids­omstandigheden, eerlijk loon, bonded labour (schuldslavernij), positie van de vrouw in de samenleving. Uiteraard zijn deze topics ingebed in de betreffende cultuur en samenleving als geheel, en maken zij deel uit van een doorlopende, bovendien geleidelijk veranderende traditie.

Het mediabestand beslaat dan ook al die levensgebieden die door documentairemakers onder de loep zijn genomen. Zie daartoe de index uit het pdf-document. Uitputtend is de verzameling niet. Alleen al niet vanwege het beperkte aantal tv-zenders - drie Nederlandse, twee Belgische, drie Duitse, twee Britse, Arte en National Geographic - waar de op dvd vastgelegde documentaires aan zijn ontleend. De periode die het volledigste beeld toont is die van de laatste tien jaar (2006 tot en met 2015).Voor het totale mediabestand, zie HIER.


Voor docutips: overzicht, vorige, volgende.

Anthony Draaisma, auteur van deze rubriek,
is vrijwilliger-documentalist beeld en geluid bij de LIW.

Landelijke India Werkgroep - 2 februari 2014