print terug

Antwoord van de heer Mandelson (Europees Commissaris Handel) namens de Europese Commissie,

op

Schriftelijke vraag [E-6291/07, 4 december 2007] van Erik Meijer (SP),

Betreft: Het voortduren van kinderarbeid in India en het door justitie belemmeren van onderzoek in India naar kinderarbeid bij de productie van exportgoederen voor de Europese markt

28 februari 2008


Vraag 1
Is het de Commissie bekend dat in India volgens de wet kinderarbeid verboden is, maar dat dit niet heeft verhinderd dat deze arbeid in de praktijk in ruime mate is blijven voortbestaan, en thans een grote rol speelt bij in belang toenemende op de export gerichte arbeidsintensieve industriële bedrijven in de sectoren tapijten, kleding, katoen en natuursteen, die concurreren op grondslag van lage arbeidslonen?

Vraag 2
Is het de Commissie bekend dat deze kinderarbeid onder meer plaatsvindt bij de productie van tegels uit zwarte leisteen, waarbij de inzet van duizenden kinderen in de leeftijdsgroep van 8 tot 12 jaar wordt geconstateerd en dat deze inzet van kinderarbeid door ondernemers mede wordt gerechtvaardigd met het in dienst nemen van volledige gezinnen waarbinnen de ouders het werk overlaten aan hun kinderen?

Vraag 3
Is het de Commissie bekend dat zulke bedrijven de sympathie van de overheid in eigen land proberen te winnen door de middels kinderarbeid uitgespaarde loonkosten mede te besteden aan wegenaanleg?

Vraag 4
Is het de Commissie bekend dat deze kinderarbeid, die verhindert dat kinderen naar school gaan, voor een deel onzichtbaar wordt gemaakt door de inschakeling van tussenhandelaren zoals Galloxy, die zelf geen kinderarbeid bedrijven maar verzwijgen wat de herkomst is van door hen verhandelde producten?

Vraag 5
Is het de Commissie bekend dat deze leisteentegels niet alleen worden geëxporteerd naar Australië maar ook naar Europa, waaronder het natuursteenbedrijf Michel Oprey en Beisterveld in Nederland?

Vraag 6
Is het de Commissie bekend dat de rechtbank in Bangalore opdracht heeft gegeven tot arrestatie van 8 medewerkers van de Nederlandse organisaties Schone Kleren Kampagne (SKK), Landelijke India Werkgroep (LIW) en internetprovider Antenna vanwege publiciteit en het verzamelen van gegevens over arbeidsomstandigheden bij de Indiase kledingfabrikant Fibres and Fabrics International (FFI) en dochteronderneming Jeans Knit, omdat dit wordt beschouwd als smaad, cybercrime, xenofobie en racisme?

Vraag 7
Wat kan de EU bijdragen aan het bestrijden van de in vraag 4 omschreven sabotage van gegevens over de herkomst van geďmporteerde producten, onder meer door het inzichtelijk maken van de keten-verantwoordelijkheid voor de gang van zaken tussen de winning van grondstoffen en het eindproduct?

Vraag 8
Hoe kan de EU bijdragen aan het stopzetten van de import van producten die zijn totstandgekomen met behulp van kinderarbeid en andere onaanvaardbare vormen van arbeid en of milieuverontreiniging?


Bronnen:
- TV Nederland 2 actualiteitenrubriek ‘Nova’ van 1.12.2007,
- Dagblad ‘De Volkskrant’ van 3.12.2007,
- Dagblad 'De Pers' van 4.12.2007.



Antwoord van de heer Mandelson namens de Commissie (28-2-2008)

Het bevorderen van menswaardig werk voor iedereen – inclusief de inachtneming van arbeidsnormen – door middel van passend beleid en effectieve arbeidsverhoudingen is een prioriteit van de Commissie op de terreinen van werkgelegenheid, externe betrekkingen, ontwikkeling, migratie en handel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook in toenemende mate belangrijk voor het bevorderen van concurrentievermogen en duurzame ontwikkeling, zowel wereldwijd als binnen de EU1. Het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel op Europees als op internationaal niveau, is dan ook een van de overkoepelende doelstellingen van de EU.

Wat meer in het bijzonder kinderarbeid betreft, heeft de Commissie zich ten doel gesteld om daar wereldwijd een einde aan te maken. Hoewel er al veel bereikt is2, blijft de bestrijding van kinderarbeid een uitdaging en zijn aanhoudende inspanningen vereist om verdere vooruitgang te kunnen boeken. In dit verband neemt de Commissie goede nota van het in de schriftelijke vraag van het geachte Parlementslid genoemde geval. De Commissie is op de hoogte van de juridische stappen die de Indiase firma Fibres and Fabrics International Pvt. Ltd. heeft genomen tegen twee Nederlandse non-gouvernementele organisaties (NGO's), en die geleid hebben tot aanhoudingsbevelen tegen Europese mensenrechtenactivisten. In deze zaak ging het echter kennelijk niet zozeer om kinderarbeid, maar meer om beschuldigingen betreffende schendingen van de rechten van werknemers en slechte arbeidsomstandigheden in het algemeen. Het verheugt de Commissie dat deze juridische stappen nu weer ingetrokken zijn en dat de partijen tot overeenstemming zijn gekomen over een oplossing voor de problemen.

De Commissie brengt het thema kinderarbeid regelmatig ter sprake bij contacten met haar partners, waaronder India.

De vertegenwoordigers van de EU hebben bijvoorbeeld het thema kinderarbeid aangeroerd in de gesprekken met de Indiase regering ter voorbereiding van de EU-India-topconferentie in november 2007. In de gezamenlijke verklaring ter gelegenheid van deze top werd benadrukt dat de EU en India het vaste voornemen hebben het strategische partnerschap verder te ontwikkelen en op wereldniveau samen te werken bij het streven naar vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling voor iedereen.

In de context van de samenwerking tussen de EU en India in het kader van het EU-India Joint Action Plan van 2005 vormen het bevorderen van menswaardig werk en van maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijke prioriteiten. De Commissie werkt aan uitbreiding en intensivering van de dialoog tussen de EU en India over werkgelegenheid en sociaal beleid, inclusief thema's als menswaardig werk, de rechten van werknemers, arbeidsverhoudingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de context van deze dialoog kunnen ook concrete gevallen aan de orde komen.

De EU bevordert in haar handelsbeleid de effectieve toepassing van fundamentele arbeidsnormen, inclusief de bestrijding van kinderarbeid, door middel van positieve instrumenten en een op stimulering gebaseerde benadering. De Commissie zal deze benadering ook volgen bij de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst (Free Trade Agreement, FTA) met India. Deze overeenkomst zal een hoofdstuk over duurzame ontwikkeling omvatten, waarin de economische, sociale en milieudimensies daarvan behandeld zullen worden, met inbegrip van thema's in verband met menswaardig werk.

Parallel met deze FTA-onderhandelingen met India verricht de Commissie ook een duurzaamheidseffectbeoordeling (Sustainability Impact Assessment, SIA) om de potentiële sociale en milieueffecten van deze FTA te analyseren en mogelijke maatregelen ter beperking van negatieve effecten te identificeren.

De ambtenaren van de Commissie zullen het overleg met hun Indiase gesprekspartners voortzetten en de verdere ontwikkelingen met betrekking tot deze belangrijke thema's blijven volgen.


1 COM(2006) 136 van 22 maart 2006.
2 IAO (2006): The end of child labour: within reach.


Landelijke India Werkgroep - 28 februari 2008