print terug

31 200 V nr. 46
Motie van het lid Voordewind c.s.

Voorgesteld 8 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er verschil bestaat tussen de inzet van Millenniumdoel 2 en de ILO-norm wat betreft de minimumleeftijd tot waarop ieder kind naar school zou moeten gaan;

van mening, dat het wenselijk is dat MDG 2 en de ILO-norm op elkaar aansluiten;

verzoekt de regering in VN-verband te pleiten voor het laten aansluiten van Millenniumdoel 2 op de ILO-norm van 14 jaar als leeftijd tot waarop ieder kind naar school zou moeten gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind (ChristenUnie)
Gill’ard (PvdA)
Ferrier (CDA)

31 200 V nr. 45
Motie van het lid Voordewind c.s.

Voorgesteld 8 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ambassades een belangrijke adviesrol vervullen voor Nederlandse bedrijven die zich willen vestigen in het buitenland;

overwegende, dat in de mensenrechtennotitie van dit kabinet de ambitie is verwoord dat Nederland geen producten wil invoeren die gemaakt zijn met gebruikmaking van kinderarbeid;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat ambassades in deze adviesrol aandacht besteden aan kinderarbeid door de Nederlandse bedrijven te wijzen op kinderarbeid, op de risico's voor kinderarbeid in de keten en de mogelijkheden voor bedrijven om kinderarbeid tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind (ChristenUnie)
Ferrier (CDA)
Gill'ard (PvdA)
Van der Staay (SGP)
Irrgang (SP)


Landelijke India Werkgroep - 31 januari 2008