Landelijke India Werkgroep

28-11-2013


MOTIE KAMERLID VOORDEWIND C.S.33 750

Nr. 37

MOTIE KAMERLID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 28 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een aantal Nederlandse kledingbedrijven het Safety Accord voor Bangladesh ter verbetering van de veiligheid van werknemers heeft ondertekend, maar dat een aantal dat nog niet heeft gedaan;

overwegende dat de kledingbranche een plan van aanpak op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft, maar dat in het plan een concreet tijdpad, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van alle bedrijven en afrekenbare doelen ontbreken;

verzoekt de regering om, samen met de Nederlandse kledingbranche tot een breed convenant te komen voor risicolanden, met de intentie van ondertekening begin 2014, inclusief een concreet stappenplan met afrekenbare doelen voor onder andere de naleving van de ILO-arbeidsnormen, leefbaar loon, inkooppraktijken, actieve deelname van de leden van de brancheorganisaties, ketentransparantie en een jaarlijkse voortgangsrapportage,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind
Van Ojik
Jan Vos
Agnes Mulder
Jasper van Dijk
Van der Staaij
Thieme


Zie ook: Plan van aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector 1.0
Landelijke India Werkgroep - 19 december 2013