terug

MANIFEST (verkort)

PROFIJT VAN PRINCIPES

Spelregels voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


In het voorjaar van 2001 stellen regering en parlement het beleid over maatschappelijk verantwoord ondernemen vast. Een groot aantal maatschappelijk organisaties betrokken bij duurzame ontwikkeling en de naleving van arbeids- en mensenrechten pleiten bij de Nederlandse regering voor:

Bindende regelgeving
Werk in de Verenigde Naties aan bindende regels voor multinationale bedrijven, gebaseerd op internationaal aanvaarde arbeidsrechten, mensenrechten en milieunormen.
Actief internationaal beleid
Neem initiatieven binnen de VN, de EU, de Wereldbank, de IMF e.d. en betrek daarbij nadrukkelijk maatschappelijke organisaties in en regeringen van ontwikkelingslanden.
OESO Richtlijnen voor Multinationals
Zorg, zolang er geen bindende regelgeving is, voor actieve bevordering van de vrijwillige OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.
Gedragscode verantwoord ondernemen
Ontwikkel, zolang bindende regelgeving ontbreekt, in Nederland een code gebaseerd op internationale rechten en normen, inclusief verantwoordelijkheid van bedrijven voor hun product- en uitbestedingsketen én onafhankelijke controle.
Recht op informatie
Verplicht bedrijven tot openbare sociale en milieu-rapportage over hun activiteiten in het buitenland en maak bekend welke bedrijven niet rapporteren.
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Geef voorrang aan sociaal en ecologisch verantwoorde producten en stimuleer dit beleid bij lagere overheden, inkooporganisaties en consumenten, onder meer door voorlichting en fiscaal beleid.
Zonder gedragscode geen overheidssteun
Verschaf geen subsidies, exportkredieten, verzekeringen en dergelijke aan bedrijven die de gedragscode niet uitvoeren of daar niet over rapporteren.
Overheid als aandeelhouder
Verlang dat de gedragscode de minimum standaard is voor de eigen gedragscode van bedrijven en zie toe op uitvoering, rapportage en onafhankelijke controle.
Kennis- en promotiecentrum
Bevorder actief verantwoord ondernemen in het buitenland door onderzoek, voorlichting, website met sociale en milieu-rapportage en voorbeeldprojecten.
Economische relaties en ontwikkelingssamenwerking
Maak verantwoord ondernemen tot een centraal thema. Stimuleer duurzame lokale werkgelegenheid en geef steun aan organisaties die verantwoord ondernemen bevorderen.


Het volledige Manifest Profijt van Principes vindt u op: www.indianet.nl/manifest.html


Landelijke India Werkgroep - 4 april 2001