print terug

AANGENOMEN VOORSTELLEN EN MOTIES
DE DERDE KAMER

29 oktober 20046.3    

Kinderen geen inkomstenbron maar investeringskapitaal

Motie van de themagroep Onderwijs van De Derde Kamer over koppeling van de bestrijding van kinderarbeid aan het Nederlandse ontwikkelingsbeleid
Ter behandeling op 29 oktober 2004


De Derde Kamer,

gehoord de beraadslaging,

6.3.1constaterende, dat de Nederlandse regering en overige 188 lidstaten van de Verenigde Naties zich met ondertekening van de Millenniumverklaring hebben gecommitteerd om in 2015 basisonderwijs voor alle kinderen in de wereld te realiseren;

6.3.2constaterende, dat kinderarbeid door de regering nog teveel gezien wordt als een noodzakelijk kwaad;

6.3.3overwegende, dat de bestrijding van kinderarbeid geen consistent en integraal onderdeel uitmaakt van het huidige onderwijsbeleid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking;

6.3.4van mening, dat werk voor kinderen nooit een belemmering mag zijn voor het volgen van voltijds dagonderwijs;

 
verzoekt de regering:

6.3.5het bestrijden van kinderarbeid onlosmakelijk te verbinden aan de realisatie van voltijds dagonderwijs voor alle kinderen;

6.3.6de norm 'werk mag nooit een belemmering vormen voor het volgen van voltijds dagonderwijs' volledig te onderschrijven en het uitbannen van kinderarbeid als uitgangspunt van beleid door te voeren in het onderwijsbeleid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking,

en gaat over tot de orde van de dag.Toelichting op de motie Kinderen geen inkomstenbron maar investeringskapitaal

Nederland heeft zich als voorzitter van de Europese Unie een drietal hoofddoelen gesteld. Een van die hoofddoelen betreft het nakomen van internationaal gemaakte afspraken door ontwikkelde- en ontwikkelingslanden: "Afspraak is afspraak" (bron: folder 'naar een verantwoordelijk Europa'). Nederland kan deze doelstelling echter niet realiseren wanneer zij zelf de bestrijding van kinderarbeid niet tot beleidsuitgangspunt verheft. Zonder uitbanning van kinderarbeid zal het niet mogelijk zijn, in navolging van de door zoveel landen ondertekende Millenniumdoelstellingen, alle kinderen in de wereld in staat te stellen basisonderwijs te volgen.

In de huidige internationale campagne 'Stop kinderarbeid, school de beste werkplaats' wordt de norm uitgedragen dat werk nooit een belemmering mag zijn voor het volgen van dagonderwijs. Nederland dient haar beleid op het gebied van kinderarbeid te richten op deze norm en deze ook door te voeren in het onderwijsbeleid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking.


Ga naar www.dederdekamer.org....

Landelijke India Werkgroep - 25 november 2004