terug

Motie nr. 12 (26485)


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:
voorts overwegende, dat de overheid zelf op diverse terreinen als ondernemer opereert en ook moet kunnen worden aangesproken op maatschappelijk verantwoord ondernemen;

verzoekt de regering op basis van de OESO-richtlijnen een gedragscode maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de overheid te ontwikkelen, in EU-verband actief te bevorderen dat alle lidstaten een soortgelijke code ontwikkelen en de Kamer regelmatig over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Verburg, Koenders, Vendrik en Van Dijke. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.
     Zij krijgt nr. 12 (26485).Motie nr. 13 (26485)


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het verstrekken van exportkredietverzekeringen en het uitvoeren van het Oret/Miliev-programma voor Nederlandse bedrijven belangrijke instrumenten zijn;

van mening, dat de Nederlandse overheid bij de voorwaarden voor het verstrekken van die verzekeringen en uitvoering van het Oret/Miliev-programma dient uit te gaan van ecologische, ethische en sociale normen zoals die vastgelegd zijn in bijvoorbeeld internationale verdragen en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen;

verzoekt de regering te onderzoeken en vast te stellen hoe op basis van bovengenoemde normen op de beste wijze regels ingezet kunnen worden bij het verstrekken van exportkredietverzekeringen en het uitvoeren van het Oret/Miliev-programma en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk in te lichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Koenders. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.
     Zij krijgt nr. 13 (26485).