terug

MVO Platform
Keizersgracht 132
1015 CW Amsterdam
tel. 020-6391291
E-mail: info@mvo-platform.nl
Website: www.mvo-platform.nl

Notitie 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'

Vragen en opvattingen van het MVO Platform over enkele specifieke onderwerpen1

In het licht van het Algemeen Overleg d.d. 24-4-2003 van de vaste commissies Economische Zaken en Buitenlandse Zaken van Tweede Kamer over MVO, wil het MVO Platform de volgende kwesties onder uw aandacht brengen.

1. Kenniscentrum maatschappelijk verantwoord ondernemen

  • de commissie EZ constateert dat de Minister (in vergelijking met andere door de overheid opgerichte stichtingen) een steviger invloed heeft (goedkeuring, statuten, wijzigen, goedkeuring businessplan en jaarlijk werkplan). EZ benadrukt echter de onafhankelijkheid van de stichting maar zegt ook dat verder wordt gegaan dan de vereisten van de Comptabiliteitswet? Hoe rijmt dat?
    Opvatting MVO Platform: de invloed van EZ is te groot, met name wat betreft het businessplan en het jaarplan. Waarom hierin niet alleen een adviesrol van EZ?

  • wordt de stichting nu een netwerkorganisatie (zoals de commissie EZ veronderstelt) of een stichting met eenduidelijk mandaat Ministerie EZ).
    Opvatting MVO Platform: wij kiezen duidelijk voor het laatste

  • wat wordt, met name gezien het kleine bestuur, de rol van de Raad van Advies
    Opvatting MVO Platform: wij kiezen voor een sterke rol van die Raad; deze zou bijvoorbeeld moeten kunnen adviseren over businessplan en jaarplan
2. Nationaal Contactpunt voor MNO's

Het NCP heeft vergeleken met NCP's in andere landen een relatief actievere start gemaakt. Op een aantal terreinen zijn verbeteringen wenselijk (zie hieronder)

Opvatting MVO Platform: de procedures van het NCP zullen nog helderder vorm moeten krijgen en sneller worden, of in ieder geval met een voor alle partijen duidelijk tijdsverloop, afgehandeld moeten worden. Daarnaast zou het NCP bij het het behandelen van 'specific instances' de ruimte moeten krijgen om zelf onderzoek te doen. Ook is ons opgevallen dat het 'inbedden' van de OESO Richtlijnen in de voorbereiding en uitvoering van handelsmissies, waaronder de recente handelsmissie naar India, nog allerminst een vanzelfsprekende zaak is. Blijkbaar wordt toch strijdigheid met handelsbelangen verondersteld.
Tijdens de afgelopen vergadering van de CIME in Parijs (9 april) bleek dat de CIME een 'clarification' heeft voorbereid over ketenverantwoordelijkheid. Het MVO Platform betreurt het feit dat maatschappelijke organisaties niet door de CIME zijn betrokken bij het formuleren van deze verdere verduidelijking van het begrip ketenverantwoordelijkheid zoals verwoord in de OESO Richtlijnen. Gezien de prominente rol van Nederland in deze (de voorzitter van de CIME is de heer Sikkel, tevens voorzitter van het Nederlandse NCP), zou het MVO Platform graag willen weten wat de rol van Nederland in dit proces is geweest.

3. MVO Referentiekader

Het MVO Referentiekader van het MVO Platform is door de staatssecretarissen Wijn en Van Ardenne, ook in publieke uitlatingen, zeer positief ontvangen (zie: www.mvo-platform.nl). Welke gevolgen heeft deze opvatting van de beide staatssecretarissen voor hun beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder: het aangekondigde maatschappelijk verantwoorde inkoop- en aanbestedingsbeleid van de overheid, de visie van EZ en BZ op het 'normatieve kader' van het kenniscentrum MVO, de voorbereiding en aanpak van handelsmissies, de rol van de Ambassades bij het bevorderen van MVO, het Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid t.a.v. MVO en de visie van de regering op maatschappelijke rapportage door bedrijven.

4. Multistakeholder Forum

Staatssecretaris Wijn heeft in december aangekondigd een multistakeholdersforum te willen organiseren met bedrijfsleven, vakbeweging en NGO's. Tot nog toe is niets naders vernomen over de uitvoering. Kan de staatssecretaris daar nadere informatie over geven.

Opvatting MVO Platform: vermeden moet worden dat er vooral een nieuw praatcircuit bijkomt. De gesprekken moeten resultaatgericht gevoerd worden rond thema's op basis waarvan de diverse betrokkenen samen gaan werken aan daadwerkelijke implementatie van MVO. De ervaringen van de NGO's die deelnemen aan het "European Multi-Stakeholder Forum" (EMSF) dat door de Europese Commissie is opgezet, zijn tot nu toe niet erg positief. De nadruk ligt teveel op uitwisseling van standpunten, en niet op uitwisseling van kennis en praktijkervaring. Bovendien neemt de Europese Commissie zelf een zeer afwachtende houding in, waardoor het gevoel ontstaat dat het EMSF een excuus is om verder geen enkele regulerende maatregelen op Europees niveau te nemen. Een multi-stakeholder forum op nationaal niveau in Nederland zou daarom niet op dezelfde basis opgezet moeten worden.

De resultaten van het stakefolderforum zouden waar mogelijk 'vertaald' moeten worden naar uitvoeringsprojecten die door het kenniscentrum ondersteund worden.

5. Partnerships

De term partnerships is met name na 'Johannesburg' de term geworden waarmee de samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties op het gebied van armoedebestrijding wordt aangeduid. Het is niet duidelijk hoe de aandacht voor deze partnerships en het nieuwe accent van OS op de rol van het bedrijfsleven zich verhoudt tot internationaal geaccepteerde MVO standaarden, zoals de ILO normen, mensenrechten- en milieuverdragen en de OESO Richtlijnen voor bedrijven. Bovendien zijn er risico's verbonden aan deze constructies die te maken hebben met conflicterende belangen van de participerende organisaties, die duurzame ontwikkeling in de weg zouden kunnen staan.

Opvatting MVO Platform: partnerships moeten worden gebouwd op naleving van de genoemde standaarden of ministens een plan bevatten om deze minimale standaarden te implementeren en het resultaat daarvan zichtbaar te maken. Er moet gestreefd worden naar volledige transparantie bij het aangaan en besturen van partnerships

6. Verantwoord inkoopbeleid

Welke voortgang is inmiddels gemaakt met het verantwoord inkoopbeleid door de overheid. Bij wie wordt daarover advies ingewonnen? Wordt dit advies ook ingewonnen bij organisaties met een lange staat van dienst op het gebied van verantwoord produceren en inkopen zoals Fair Trade Organisatie en Max Havelaar? Wordt het beleid van verantwoord inkopen ook gekoppeld aan beleid, met name van BZ, om Zuidelijke producenten te ondersteunen bij het realiseren van verantwoord ondernemen.

Opvatting MVO Platform: een stevige consultatie van maatschappelijke organisaties is noodzakelijk . Zonder een parallelle ondersteuning van Zuidelijke producenten, met name diegenen die (ook) producten aan Nederlandse overheden leveren, dreigt het gevaar dat zij buiten de boot vallen.

17-4-2003


1. Gezien de beschikbare tijd was het niet mogelijk alle leden van het MVO Platform over alle onderstaande opvattingen te consulteren. De opvattingen vertegenwoordigen echter in sterke mate de standpunten zoals de eerder door het MVO platform zijn besproken. Meer informatie over het MVO Platform is te vinden op www.mvo-platform.nlLandelijke India Werkgroep - 25 september 2003