print terugPERSBERICHT

10 december 2002


Maatschappelijke organisaties brengen normen voor verantwoord ondernemen in kaart


Staatssecretaris Wijn van Economische Zaken neemt morgen een referentiekader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in ontvangst dat is onderschreven door dertig Nederlandse organisaties die samenwerken in het MVO Platform. Zij bepleiten dat Nederlandse bedrijven hun gedrag in het buitenland baseren op internationaal afgesproken normen, onder meer op gebied van mensenrechten, arbeid, gezondheid en milieu en verwachten daarbij een actieve rol van de overheid.

Het MVO Platform is een uniek samenwerkingsverband van de vakcentrales FNV en CNV, de Consumentenbond, Amnesty International, Milieudefensie, Novib, de Landelijke India Werkgroep, SOMO en 22 andere organisaties op het gebied van mensenrechten, milieu, ontwikkeling en gezondheid.

Het MVO Referentiekader brengt in kaart welke internationale verdragen en andere afspraken tot maatschappelijke verantwoordelijkheden van bedrijven leiden. Voorbeelden zijn de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en tal van milieuverdragen. Maar ook op het gebied van consumentenbescherming, gezondheid, eerlijke concurrentie en bestrijding van corruptie zijn inmiddels richtlijnen ontwikkeld die gevolgen zouden moeten hebben voor het gedrag van bedrijven. Het probleem is dat bedrijven, als zij dat willen, deze richtlijnen makkelijk kunnen negeren in landen waar handhaving van wetten en regels veel te wensen over laat.

Het MVO Platform is in principe voor internationale bindende wetgeving voor verantwoord ondernemen zodat bedrijven, waar ook ter wereld ze werken, zonodig juridisch vervolgd kunnen worden als zij de wet overtreden.
Maar ook zonder internationale wetgeving kunnen bedrijven en overheden veel doen om het gedrag van bedrijven in overeenstemming te brengen met internationale afspraken. Het MVO Referentiekader noemt vijf voorwaarden voor verantwoord ondernemen: faire prijzen en levertijden, het nemen van verantwoordelijkheid voor de hele productieketen (van onderaannemers tot thuiswerkers), dialoog met alle belanghebbenden (werknemers, lokale bevolking, maatschappelijke organisaties etc.), transparantie en rapportage over bedrijfsbeleid en de resultaten daarvan voor mens en milieu en onafhankelijke controle van die rapportage.

Het MVO Platform wil via het MVO Referentiekader verantwoord ondernemen duidelijker definiëren, op basis daarvan per organisatie en gezamenlijk een strategie bepalen én het gesprek aangaan met het bedrijfsleven en de overheid.
Bij de aanbieding aan staatssecretaris Wijn zal het MVO Platform er voor pleiten om het referentiekader onder meer in te zetten bij het verantwoord inkopen door de overheid, bij het binnenkort door Economische Zaken op te richten kenniscentrum MVO, bij het ontwerpen van richtlijnen voor maatschappelijke rapportage door bedrijven en bij de voorbereiding en uitvoering van toekomstige handelsmissies.

Het MVO Referentiekader is te vinden op: www.mvo-platform.nl

Voor nadere informatie:
Gerard Oonk (Landelijke India Werkgroep), tel. 030-2321340 en
Joris Oldenziel (SOMO), tel. 020-6391291

Persbericht Ministerie van Economische Zaken

Datum: 11-12-2002

EZ richt overlegplatform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op

Het ministerie van Economische Zaken gaat een overlegplatform oprichten waarin verschillende thema's die verband houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in rondetafelgesprekken kunnen worden besproken. Bedrijven, vakbonden, intermediaire organisaties en NGO's zullen worden uitgenodigd zitting te nemen in het platform. De samenstelling van het platform wisselt per thema. EZ wil zo voeling houden met het veld.
Staatssecretaris van Economische Zaken Joop Wijn kondigde dit voornemen vandaag aan in een bijeenkomst met een aantal NGO's, die hem een gemeenschappelijk MVO-referentiekader aanboden. Wijn toonde zich enthousiast over het initiatief, omdat het van 'onderop' komt en omdat het een constructieve bijdrage kan leveren aan de dialoog met bedrijven, branche-organisaties en de Nederlandse overheid.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij: Postbus 51, tel. 0800-6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl.
Voor journalisten: Paula de Jonge, persvoorlichter, tel. 070-3797552, e-mail: A.T.M.deJonge@minez.nl.Landelijke India Werkgroep - 12 december 2002