print terug

Keizersgracht 132 - 1015 CW Amsterdam
tel: +31 (0)20 639 12 91 - fax: +31 (0)20 639 13 21
info@mvo-platform.nl   www.mvo-platform.nl


PERSBERICHT

5 september 2003Goed ondernemingsbestuur en verantwoord ondernemen onlosmakelijk verbonden


Goed ondernemingsbestuur ('corporate governance') is onlosmakelijk verbonden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 'Corporate governance' kan niet, zoals de commissie Tabaksblat in haar concept code doet, beperkt worden tot de relatie met de aandeelhouders. Dat staat niet alleen haaks op opvattingen in de samenleving en internationale afspraken, maar bijvoorbeeld ook op het standpunt van SER en regering dat MVO een kerntaak van elke onderneming is.

Dat vinden 27 organisaties, verenigd in het MVO Platform, in een reactie op het concept van de corporate governance code die door een commissie onder leiding van Tabaksblat is opgesteld. De organisaties doen elf aanbevelingen om de principes en de bepalingen van de code zo aan te passen dat een onderneming ook bestuurlijk is toegerust om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Voor de te realiseren inhoudelijke normen voor MVO verwijst het MVO Platform onder meer naar de - door de Nederlandse regering actief gesteunde - OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen en naar het MVO Referentiekader dat door het Platform zelf is opgesteld.

Het MVO Platform vindt dat in de preambule van de code moet worden opgenomen dat de door de commissie genoemde 'zo groot mogelijke rentabiliteit op langere termijn over het geïnvesteerde vermogen' altijd zijn beslag moet krijgen binnen de grenzen van verantwoord ondernemen. Dat leidt tot de aanbeveling dat de door de Commissie terecht bepleitte wettelijke verankering van het principe 'pas of leg uit', ook van toepassing moet zijn op de MVO aspecten van de code. De richtlijnen voor rapportage door bedrijven over hun maatschappelijke opereren, die binnenkort door de Raad voor de Jaarverslaggeving worden gepresenteerd, zouden aan datzelfde principe moeten voldoen.

Andere aanbevelingen van het MVO Platform zijn onder meer:

  • Het betrekken van deskundigen op het gebied van MVO bij de voorgestelde regelmatige herziening van de richtlijnen voor corporate governance.
  • MVO moet nadrukkelijk tot de taak en werkwijze van zowel de Raad van Bestuur (RvB) als de Raad van Commissarissen (RvC) gerekend worden. De RvB moet daartoe voor een strategie en een beheers- en controle systeem t.a.v. MVO zorgen. De RvC moet minimaal een lid met kennis en ervaring op dit gebied hebben alsmede een aparte MVO Commissie.
  • Aan de voorgestelde grondslagen voor de bezoldiging van de Raad van Bestuur zou moeten worden toegevoegd: de realisatie van de MVO strategie en de kwaliteit van de relatie met andere 'belanghebbenden' bij de onderneming dan alleen de aandeelhouders.
  • Informatieverstrekking aan aandeelhouders over zaken die invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel moet ook informatie bevatten over risico's en kansen op het gebied van MVO. Aan de audit en financiële verslaglegging wordt ook maatschappelijke verslaglegging toegevoegd.

Voor de volledige reactie van het MVO Platform, zie:
http://www.indianet.nl/br030904.html.

Voor MVO Referentiekader, zie: http://www.mvo-platform.nl/publicaties.html#refkader.


Voor nadere informatie: Gerard Oonk, tel. 030-2321340


info@mvo-platform.nl   www.mvo-platform.nl

Landelijke India Werkgroep - 5 september 2003