print terug

stichting onderzoek multinationale
ondernemingen


PERSBERICHT

24 september 2003IKEA erkent dat de arbeidsomstandigheden bij de productie in Vietnam, Bulgarije en India niet voldoen aan de door IKEA zelf opgestelde gedragscode


Een door SOMO uitgevoerde studie in opdracht van de FNV toont aan dat bij de productie van IKEA producten in Vietnam, Bulgarije en India sprake is van extreem lange werktijden, zeer lage beloning, slechte arbeidsomstandigheden en het tegenwerken van vakbondsorganisatie. Er is zelfs in twee gevallen sprake van gebonden arbeid, zoals gevangenisarbeid in Bulgarije.
Dit in weerwil van de door IKEA opgestelde gedragscode "IKEA Way of Purchasing Home Furnishing Products".
De werknemers, en regelmatig ook de eigenaren, blijken niet op de hoogte te zijn van de IKEA code, ondanks dat in de code vermeld staat dat "leveranciers hun werknemers zullen informeren over de inhoud van de IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products".
Kinderarbeid is bij de toeleveranciers niet aangetroffen.

Op 27 augustus heeft een gesprek plaatsgevonden tussen IKEA en de FNV, SOMO, de Internationale Bouw en Houtbond (IFBWW) en de Internationale bond voor Textiel, Kleding en Leder (ITGLWF) waarin de uitkomsten van de rapporten zijn besproken.
De bonden hebben hun waardering geuit voor de inspanningen van IKEA maar hebben erop gewezen dat het systeem onvoldoende transparant is en dat de implementatie en controle van de gedragscode kennelijk niet werkt, gezien de uitkomsten van het onderzoek.

Vanuit de vakbonden is aangedrongen op betrokkenheid van lokale en internationale bonden bij de uitvoering en controle van de code. Ook willen de internationale bonden dat IKEA de lijst van leveranciers aan hen bekendmaakt. Daarnaast moet meer aandacht besteed worden aan het recht op organisatie in een vakbond en het recht op collectieve onderhandelingen. Ook is de suggestie voorgelegd om een pilotproject te starten om in samenwerking met de bonden te komen tot gezamenlijke management- en werknemerstrainingsprogramma's gericht op de implementatie van de gedragscode van IKEA.

IKEA heeft toegezegd in oktober te zullen reageren op de voorstellen.
In het voorjaar 2004 zal IKEA haar eerste rapport publiceren over sociale- en milieukwesties, waarin ook de resultaten van de audits van de code zullen worden opgenomen.

Voor het volledige SOMO-rapport, zie: http://somo.nl/publications-nl/Publication_339-nl.


Landelijke India Werkgroep - 25 september 2003