print terug
CMC Mensen met een Missie • Cordaid • ICCO • Justitia et Pax Nederland • Kerkinactie • Landelijke India Werkgroep

contact
Landelijke India Werkgroep
Mariaplaats 4
3511 LH Utrecht
tel. 030-2321340
dalits@indianet.nl

PERSBERICHT

6 november 2007


Mensenrechten van Dalits onvoldoende in nieuwe mensenrechtenstrategie


Dalit Netwerk Nederland betreurt dat in nieuwe mensenrechtenstrategie discriminatie op basis van werk en afkomst nauwelijks aan de orde komt. Dit is zeer opmerkelijk omdat deze vorm van discriminatie één van de grootste internationale mensenrechtenproblemen is, zoals ook werd uitgesproken door de vorige Mensenrechtenambassadeur, de heer De Klerk.

Van 270 miljoen Dalits (kastelozen) worden de mensenrechten structureel geschonden, in India, Nepal, Pakistan en Sri Lanka. De meeste Dalits wonen in India. Daar zijn circa 167 miljoen Dalits het slachtoffer van systematische discriminatie, vernedering en uitbuiting.

In maart van dit jaar concludeerde het VN-verdragscomité inzake rassendiscriminatie dat de ‘de facto segregatie van Dalits voortduurt’ en er sprake is van veelvuldig onbestraft geweld tegen hen. Het VN-comité verzocht India dringend om al volgend jaar te rapporteren over de bestraffing van de daders én de rehabilitatie van slachtoffers van geweld tegen Dalits, waaronder veelvuldig seksueel geweld tegen Dalit vrouwen.

De eerdere steun van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een rol gespeeld in de internationale erkenning van discriminatie op basis van werk en afkomst als mensenrechtenprobleem. Mede door de inzet van Nederland is het onderwerp binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties op de agenda gekomen. Belangrijk zijn bijvoorbeeld de aanbevelingen van het CEDAW-comité1, het CERD-comité2 en de resolutie die is aangenomen in het Europees Parlement3.

De inzet van het huidige kabinet, deels al geformuleerd en deels nog in ontwikkeling, biedt tal van mogelijkheden om dit mensenrechtenprobleem op diverse niveaus aan de orde te stellen en om concrete actie te ondernemen.

Juist daarom is het een gemiste kans dat de nieuwe mensenrechten strategie deze problematiek nauwelijks aan de orde komt.

Wij vragen de regering een samenhangend beleid op stellen ter bestrijding van kastendiscriminatie en andere vormen van discriminatie op basis van werk en afkomst, binnen de terreinen mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Meer informatie:
Gerard Oonk, DDN en Landelijke India Werkgroep, tel. 030-23212340, email: g.oonk@indianet.nl
1 CEDAW/C/IND/CO/3.
2 CERD/C/IND/CO/19.
3 EP Resolutie B6-0021/2007.


Dalit Netwerk Nederland (DNN) bestaat uit zes Nederlandse NGO’s:
CMC, Cordaid, ICCO, Kerkinactie, Justitia et Pax, Landelijke India Werkgroep.
Het DNN maakt deel uit van het International Dalit Solidarity Network,
waarin mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties uit Zuid-Azië en Europa vertegenwoordigd zijn.


India Committee of the Netherlands / Landelijke India Werkgroep - 7 november 2007