terug


PERSBERICHT

22 december 1993


EG en India:
Partners in de strijd tegen het broeikaseffect?


"Neem het broeikaseffect. De rijke landen gebruiken veel meer van de atmosfeer dan waar ze gezien hun aantal inwoners recht op hebben. Ze betalen daar niet voor. Als ze dat wel zouden doen dan zouden ze al hun economische voordelen verliezen. De Europese landen praten wel over een energieheffing. Maar de bestemming van dat geld ligt voornamelijk in Europa zelf. Dat is onaanvaardbaar. Het geld moet rechtstreeks worden overgedragen aan het Zuiden, niet op basis van liefdadigheid, maar als een fundamenteel recht". Dit zegt Sunita Narain, co-directeur van de gerenommeerde Indiase milieu-organisatie 'Centre for Science and Environment' (CSE) in Internationale Samenwerking van juli/augustus 1993.

Vanzelfsprekend is er nog een grote kloof tussen dit politieke ideaal en de werkelijkheid. Als tussenstap naar internationale verdragen pleit het CSE dan ook voor 'overeenkomsten met welwillende westerse landen'. Westerse landen hebben tenslotte ook zelf belang bij deze overeenkomsten. De bereidheid van ontwikkelingslanden om de uitstoot van broeikasgassen te beperken zal namelijk voor een belangrijk deel afhangen van compensatie door en steun van de ontwikkelde landen. In India stijgt de emissie van broeikas gassen momenteel met circa 10% per jaar.
India en de EG kunnen gezamenlijk initiatieven nemen om het broeikaseffect terug te dringen. Beide hebben tijdens de UNCED voorstellen gedaan die verder gaan dan het huidige Klimaatverdrag. Ze zouden een plan kunnen maken om het Klimaatverdrag nader in te vullen en daarvoor vervolgens steun zoeken bij zowel de G-77 (ontwikkelingslanden) en de OESO (ontwikkelde landen), dat er als volgt kan uitzien:

  • de EG verplicht zich om de uitstoot van broeikasgassen in 1995 tot nul te reduceren en in 2005 een reductie van 20% te realiseren ten opzichte van het 1990-niveau
  • de EG draagt technologie aan India over om de capaciteit van haar elektriciteitscentrales en distributiesysteem beter te kunnen benutten
  • de EG koopt emissierechten van India in overeenstemming met het 'overgebruik' van de atmosfeer door de EG en het 'ondergebruik' van de atmosfeer door India. Een alternatief voor dat laatste is het aanwenden van een deel van een mogelijke Europese energieheffing voor emissiereductie in India en andere ontwikkelingslanden.
Landelijke India Werkgroep
De Landelijke India Werkgroep (LIW) ondersteunt de armen en achtergestelden in hun strijd voor een menswaardig bestaan. Door onderzoek, voorlichting, samenwerking met andere organisaties en beleidsbeïnvloeding. Een belangrijk deel van de activiteiten wordt gecombineerd in projecten/campagnes rond specifieke thema's.
Zo is de LIW momenteel onder meer bezig met het project 'India en de Europese Gemeenschap', waarin kritisch wordt gekeken naar de hulp-, handels- en milieurelaties. In dit verband pleit de LIW voor een ontwikkelingscontract tussen India en de EG, waarin afspraken worden gemaakt over terugdringing van het broeikaseffect, EG-steun voor werkgarantieprogramma's voor landarbeid(st)ers en de koppeling van handelsovereenkomsten aan de uitvoering van minimum arbeids- en milieunormen.Landelijke India Werkgroep - 5 augustus 2003