terug

Presentatie MVO-referentiekader aan staatssecretaris WijnDen Haag, 11 december 2002

Geachte heer Wijn,

MVO staat volop in de belangstelling en de duurzame drie van mens, milieu en materie staan daarbij blijkbaar voor iedereen centraal. Toch komen dertig organisaties in Nederland - van beide vakcentrales en Consumentenbond tot tal van mensenrechten-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties - met een referentiekader voor MVO in het buitenland. Waarom eigenlijk?

 • Wij menen dat de kern van MVO ligt in het naleven door bedrijven van verantwoordelijkheden die voortvloeien uit internationale afspraken. Bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en gezondheid. In Nederland zijn deze zaken wettelijk geregeld; in het buitenland vaak niet of er ontbreekt heel veel aan de naleving. Probleem is dat bedrijven internationale normen als vakbondsvrijheid of het voorkˇmen van milieuschade daar vaak makkelijk kunnen negeren. In het MVO referentiekader hebben we bijeengebracht wat volgens ons die verplichtingen en verantwoordelijkheden van bedrijven zijn, waar ze ook opereren. Bedrijven kunnen wellicht meer doen, en dat hopen we van harte, maar dit is voor ons het basispakket voor verantwoord ondernemen.

 • Naast de normatieve kant leggen we in het referentiekader ook sterk de nadruk op de operationele aspecten die voor MVO nodig zijn:
  • faire prijzen: MVO kan niet altijd op een koopje;
  • verantwoordelijkheid nemen voor de hele productieketen (van onderaannemers tot thuiswerkers),
  • dialoog met alle belanghebbenden (werknemers, lokale bevolking, maatschappelijke organisaties etc.);
  • transparantie van en rapportage over het bedrijfsbeleid en de resultaten daarvan voor mens en milieu;
  • en onafhankelijke controle van effecten en rapportage.

 • Wij krijgen vanuit het bedrijfsleven regelmatig de vraag naar een samenhangende visie van de NGO's omdat de leden van het Platform veelal deelbelangen bij het bedrijfsleven bepleiten. Ook hadden we zelf behoefte aan een gezamenlijk kader op basis waarvan we bedrijven aanspreken. Ieder blijft vanuit zijn eigen mandaat werken, maar wel met een bredere visie.

 • Begin vorig jaar hebben we uw voorganger het manifest Profijt van Principes aangeboden. Wij vroegen daarin om een modelgedragscode van de overheid voor bedrijven. Die is er niet gekomen. Het MVO referentiekader wil u graag alsnog voorzien van de normen en operationele aspecten die u als uitgangspunt bij uw MVO-beleid zou kunnen hanteren. Wij denken daarbij aan:
  • het beleid voor verantwoord inkopen door de overheid dat u gaat ontwikkelen;
  • het mandaat voor het binnenkort te starten kenniscentrum MVO
  • criteria om binnenkort de voorstellen van de Raad voor de Jaarverslaglegging m.b.t. maatschappelijke rapportage te toetsen
  • een aanvulling op beleid m.b.t. Ondernemen tegen Armoede:
  • handelsmissies: zowel bij de voorbereiding als invulling van handelsmissies zou dit kader goed van pas kunnen komen. Wat dat laatste betreft moet mij van het hart dat de laatste missie naar India nog niet echt ideaal was. De conclusie in het verslag at MVO voor bedrijven al onderdeel is geworden van de dagelijkse ondernemingspraktijk moet ik uit eigen ervaring tegenspreken. Ja, bedrijven doen vaak wel wát , maar dat is - zie referentiekader - nog geen MVO.

 • Dit referentiekader heeft diverse functies voor bedrijven, voor de overheid en voor onszelf als NGOs. Het is geen geheim dat wij uiteindelijk voor bindende internationale regelgeving voor bedrijven zijn en daarbij o.m. de normen en principes van dit referentiekader op het oog hebben. Maar juist zolang die er niet zijn, want dat zal nog zeker even duren, is dit referentiekader van het grootste belang. Het is gericht op een doel: meer rechten en kansen en minder armoede voor talloze miljoenen mensen, vooral in Zuid en Oost, en een rechtvaardiger en schoner wereld voor toekomstige generaties.
Ik wil u hierbij graag het referentiekader MVO overhandigen en hoop dat het ook úw referentiekader voor verantwoord ondernemen zal worden.

Gerard Oonk,
Namens het Platform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Landelijke India Werkgroep - 13 december 2002