terug
Brief over maatschappelijk verantwoord ondernemen (1): wat deed de Kamer ermee?

Naar aanleiding van de brief aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken heeft de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de begroting twee moties ingediend die direct aansluiten op in de brief gedane voorstellen. - In de eerste aangenomen motie wordt de regering gevraagd aanvullende voorstellen te doen om maatschappelijke verslaglegging te bevorderen, vooral door grote bedrijven. Deze motie is aangenomen door PvdA, GroenLinks, SP, D66 en ChristenUnie. - In de tweede motie wordt de regering gevraagd het zwaartepunt van het op te richten kennis- en informatiecentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te leggen bij de internationale context en ketens waarbinnen Nederlandse ondernemingen opereren. Deze motie is aangehouden omdat staatssecretaris Ybema beloofde de motie te verdisconteren in zijn binnenkort te presenteren plannen.

Groen Links vroeg in het begrotingsdebat naar de Nederlandse ondersteuning van de UN Guidelines for Companies die in de VN Mensenrechtencommissie wordt ontwikkeld. Volgens GroenLinks zou het gaan om "de moeder van alle gedragscodes ..... waarin mensenrechten, sociaal beleid, milieu en andere ethische normen een plek krijgen". Staatssecretaris Ybema liet weten dat twee bij het Nationaal Contactpunt van de OESO Richtlijnen voor Multinationals ingediende klachten ontvankelijk zijn verklaard. Een van die klachten - ingediend door de Landelijke India Werkgroep, participant van de campagne wereldburgers.nl - betreft de import van Indiase voetballen door Adidas die voor hongerlonen, zonder recht op organisatie en soms door kinderen worden gemaakt.

De oproep van o.a. de campagne werelburgers.nl om te komende tot bindende richtlijnen voor internationaal opererende bedrijven en verplichte rapportage door bedrijven vond ook zijn weerslag in de programma's van politieke partijen. PvdA: "Bedrijven worden via internationale publieke richtlijnen en ethische codes gebonden aan het bevorderen van arbeidsnormen, voedselveiligheid, milieubescherming en fatsoenlijk gedrag op het gebied van mededinging en belastingen. Bedrijven worden verplicht om over hun internationale activiteiten te rapporteren in hun Jaarverslag". GroenLinks wil de OESO-gedragscode over maatschappelijk verantwoord ondernemen verplicht stellen voor multinationale ondernemingen. Het CDA bepleit dat het bedrijfsleven naast markteconomische belangen ook sociale en ecologische waarden in zijn overwegingen betrekt en de eigen activiteiten door verslaglegging transparanter maakt, maar geeft daarbij de voorkeur aan convenanten boven wetgeving.pagina VERANTWOORD ONDERNEMEN

begin document

Landelijke India Werkgroep - 9 januari 2002