terug
Brief over maatschappelijk verantwoord ondernemen (2): wat deed de Kamer ermee?

Op 14 december 2001 schreef wereldburgers.nl een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken over de bespreking - op 19 oktober - van een aantal plannen van staatssecretaris Ybema over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De brief sloot aan bij een eerdere wereldburgers-brief van 10 oktober jl. naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van Economische Zaken.

In de brief van wereldburgers.nl kwam een aantal zaken aan de orde die al vaker door de Kamer zijn besproken en bijvoorbeeld ook in het manifest "Profijt van principes" - ondersteund door tachtig NGOs - worden bepleit.
Een van die onderwerpen is het - door een aangenomen kamermotie van het CDA en door Ybema overgenomen - sociaal en ecologisch verantwoord inkoop- en aanbestedingsbeleid van de overheid. In zijn brief ziet Ybema echter vooral obstakels vanwege Europese richtlijnen voor inkoop en aanbesteding en is hij niet duidelijk wat er dan wel mogelijk is. Net als wereldburgers.nl lieten diverse fracties weten er niet veel van te snappen. Koenders (PvdA) had zelfs de indruk dat Ybema zich onder de motie wil uitdraaien. Ook Verburg (CDA) - auteur van de betreffende motie - vond Ybema op dit punt verre van overtuigend. Als de overheid zelf geen draagvlak kan creeëren door verantwoord in te kopen, zo vroeg zij zich af, wat verwacht zij dan van bedrijven? Ybema kwam in zijn beantwoording niet veel verder dan dat het ging om een weerbarstige materie en dat het geen kwestie was van niet willen maar (nog) niet kunnen. Verder overleg in Europees verband is nodig.

Net als wereldburgers.nl was de Kamer, behalve de VVD, tevreden over over de plannen voor het kennis- en informatiecentrum MVO. Vendrik (GroenLinks) meende dat zijn in oktober aangehouden motie, waarin hij aandrong op een sterk internationale oriëntatie van het centrum, was ingewilligd. Wereldburgers.nl had in de brief over de begrotingsbehandeling Economische Zaken ook sterk aangedrongen op zo'n internationale benadering (zie verslag van dit debat).

Veel discussie was er ook weer over de al dan niet verplichte maatschappelijke verslaglegging door bedrijven. Wereldburgers.nl kiest voor verplichte rapportage en stelde in haar brief voor om het door de regering gevraagde advies van de Raad voor Jaarverslaglegging te gebruiken voor de vormgeving daarvan. PvdA en D66 willen eveneens verplichte rapportage en hebben daartoe medio 2001 een initiatief-wetsontwerp ingediend.
Koenders meende dat Ybema vooruit loopt op het advies door te veronderstellen dat de Raad zal adviseren tot niet-verplichte rapportage. Vendrik vroeg Ybema om zijn in oktober aangenomen motie - waarin hij de regering vraagt om 'aanvullende voorstellen' om MVO-rapportage door grote bedrijven te bevorderen - door de Raad voor de Jaarverslaglegging te laten verwerken in haar advies. De Raad moet rekening houden met de motie van de Kamer, meent hij. In haar brief van 10 oktober jl. had wereldburgers.nl ook gewezen op de weinig ambitieuze doelstelling van Ybema om het aantal MVO-jaarverslagen jaarlijks met 2% te laten groeien. Ybema adviseerde om het advies - dat over enkele maanden verwacht wordt - eerst maar eens af te wachten. Diverse kamerleden hoopten op een bespreking daarvan voor de verkiezingen.

Wereldburgers.nl had laten weten dat MVO-citeria ook toegepast moeten worden bij handelsmissies. Koenders vroeg aan Ybema in algemene bewoordingen hoe het nu zat met MVO bij handelsmissies, waaronder de recente missie van minster Jorritsma nar China. Hij zei de indruk te hebben dat MVO daar geen grote rol had gespeeld. Ybema vertelde wat hij zelf 'gedaan had aan MVO' bij handelsmissies naar onder meer India en Cuba, maar China noch de MVO-criteria voor handelsmissies kwamen verder ter sprake.

Veel discussie was er over de criteria voor het financieel buitenlandinstrumentarium, waaronder exportkredieten, waarover Ybema nog een paar dagen voor het Algemeen Overleg een brief naar de Kamer stuurde. Wereldburgers.nl kom daar helaas niet niet meer schriftelijk op reageren maar wel over bellen met kamerleden. Het CDA bleek ineens in de Kamer te vinden dat Ybema te ver ging, omdat Nederland niet te veel voorop moet lopen, maar dit onderwerp in internationaal verband moet regelen. GroenLinks was juist kritisch omdat de maatschappelijke criteria niet van toepassing zijn als ze leiden tot een 'onnodige verslechtering van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven dat internationaal zaken doet'. De VVD ziet helemaal niets in dergelijke criteria, terwijl de PvdA , de ChristenUnie en vooral D66 overwegend positief regaeerden.

Vendrik (GroenLinks) eindigde zijn betoog met een oproep aan staatssecretaris Ybema om positief te reageren op de oproep van wereldburgers.nl om tot een verantwoord inkoppbeleid van sportartikelen te komen. Sport is nu 'niet erg MVO' en de oproep van wereldburgers.nl is volgens Vendrik een 'mooi initiatief dat positief bejegend' moet worden. De staatsecretaris heeft daar (nog) niet op gereageerd.pagina VERANTWOORD ONDERNEMEN

begin document

Landelijke India Werkgroep - 9 januari 2002