terug

Aan
de Voorzitter van de Vaste Commissie
voor Economische Zaken van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA 'S-GRAVENHAGE
Datum
4 mei 2001
Uw kenmerkOns kenmerk
BEB/BHI/FIB
01023430
Bijlage(n)
Onderwerp
AO MVO - Exportfinanciering en Milieu

In vervolg op mijn toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg met uw Commissie van donderdag 26 april 2001, naar aanleiding van de vraag van g.a. Koenders over de Nederlandse opstelling in OESO verband over exportkredietverzekering en duurzame ontwikkeling, deel ik u het volgende mee.

De OESO ministeriële bijeenkomst van 16 en 17 mei 2001 staat geheel in het teken van duurzame ontwikkeling. Door de Nederlandse regering wordt de doelstelling van duurzame ontwikkeling, zoals door de OESO voorgesteld, van harte onderschreven. Dit geldt vanzelfsprekend ook ten aanzien van het werk dat in de Working Party on Export Credits and Credit Guarantees (ECG) is gedaan teneinde te komen tot een Akkoord over Gemeenschappelijke Benaderingen van Milieu-Implicaties in de Exportfinanciering.

De in het AO van 26 april jl. door het lid Koenders aangehaalde passage komt uit een vertrouwelijk document behorende bij de 86e OESO ECG Vergadering van november 2000. Het is daarmee een tussentijds document dat, uit zijn context gelicht, wellicht misverstanden over de Nederlandse onderhandelingsinzet kan oproepen. Graag licht ik die nog een keer toe. Meer algemeen is het de Nederlandse inzet geweest te komen tot eenduidige toetsbare criteria gericht op een internationaal afgestemd en werkend mechanisme dat in alle landen gelijkelijk wordt toegepast, zodat het risico van concurrentieverstoring wordt vermeden.
De geciteerde passage maakt deel uit van een technisch commentaar en wijst op de noodzaak om te komen tot een duidelijke afbakening van de te toetsen milieu-implicaties van exportfinancieringsprojecten, zoals overeengekomen in de Action Statement van februari 2000.

Verder verwijs ik u alvast naar mijn aanstaande brief 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen en het financieel buitenlandinstrumentarium', waarin ik u, mede namens de Ministers van Financiën en van Ontwikkelingssamenwerking, uiteenzet hoe de Nederlandse regering in het financieel buitenlandinstrumentarium middels éénduidige en transparante criteria zal gaan toetsen op aspecten van corruptie, milieu en sociale omstandigheden. Dit zal o.a. inhouden, dat binnenkort geen overheidsgesteunde exportkredietverzekering meer zal worden verstrekt, wanneer de uitvoering van het voorgestelde project gepaard zal gaan met grote negatieve milieueffecten.


(w.g.) drs. G. Ybema
Staatssecretaris van Economische Zakenpagina VERANTWOORD ONDERNEMEN
   
begin document

Landelijke India Werkgroep - 29 juni 2001