terug

Tweede Kamer der Staten-Generaal


Vergaderjaar 2000-200126 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN BLOK EN VERBURG
Voorgesteld 19 juni 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de staatssecretaris van Economische Zaken voorstelt om het gebruik van het exportbevorderend instrumentarium te koppelen aan het onderschrijven van OESO-richtlijnen en tevens, waar mogelijk, aanvragen van ondernemers te toetsen op criteria met betrekking tot verantwoord ondernemen;

overwegende, dat de Kamer herhaaldelijk haar zorg heeft uitgesproken over de administratieve lastendruk voor bedrijven;

tevens overwegende, dat de Kamer onvoldoende informatie heeft om zich een beeld te vormen van de administratieve lasten die kunnen voortvloeien uit de voorstellen van de staatssecretaris;

verzoekt de regering de voorstellen met betrekking tot toetsing van het exportinstrumentarium aan criteria op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen ter advisering voor te leggen aan ACTAL en de Kamer te informeren over het advies van ACTAL,

en gaat over tot de orde van de dag.

Blok
Verburg
KST53985
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
's-Gravenhage 2001
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 26 485, nr. 16pagina VERANTWOORD ONDERNEMEN
   
begin document

Landelijke India Werkgroep - 29 juni 2001