terug

Tweede Kamer der Staten-Generaal


Vergaderjaar 2001-200228 000 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2002
Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VENDRIK
Voorgesteld 18 oktober 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat MVO zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen vorm kan krijgen;

overwegende, dat voor de binnenlandse context reeds diverse initiatieven bestaan op het gebied van MVO kennis- en informatieverzameling en -verspreiding;

van mening, dat het nieuwe kennis- en informatiecentrum MVO zich met name moet richten op die gebieden waarop een lacune bestaat in de kennis- en informatieverzameling en -verspreiding;

verzoekt de regering daarom in de taakstelling voor het nationaal kennis- en informatiecentrum MVO op te nemen dat het zwaartepunt van zijn werkzaamheden ook moet liggen bij de internationale context en ketens waarbinnen Nederlandse ondernemingen opereren en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vendrik
KST56262
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
's-Gravenhage 2001
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 000 XIII, nr. 13pagina VERANTWOORD ONDERNEMEN
   
begin document

Landelijke India Werkgroep - 8 november 2001