terug

Tweede Kamer der Staten-Generaal


Vergaderjaar 2001-200228 000 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2002
Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN VENDRIK EN BOLHUIS
Voorgesteld 18 oktober 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het ministerie van EZ een streefwaarde heeft gesteld om het aantal jaarverslagen met rapportage over MVO jaarlijks met 2% (in absolute getallen 8000) te laten stijgen;

voorts constaterende, dat nu slechts 8% van de bedrijven via jaarverslagen bekendheid geeft aan hun activiteiten op het gebied van MVO;

overwegende, dat MVO zich niet mag beperken tot een kleine voorhoede van het bedrijfsleven;

van mening, dat een ambitieuzere doelstelling nodig is, in het bijzonder gericht op het grote bedrijfsleven;

nodigt de regering uit daartoe aanvullende voorstellen te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vendrik
Bolhuis
KST56261
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
's-Gravenhage 2001
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 000 XIII, nr. 12pagina VERANTWOORD ONDERNEMEN
   
begin document

Landelijke India Werkgroep - 8 november 2001