terug

Staten-Generaal


Vergaderjaar 2002-2003   Nr. 15528 775 Oprichting Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord OndernemenNr. 1Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 31 januari 2003. De wens over de voorgenomen rechtshandeling nadere inlichtingen te ontvangen kan door of namens een van beide Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk 21 maart 2003.

Het oordeel dat de voorgenomen rechtshandeling een voorafgaande machtiging bij de wet behoeft kan door een van beide Kamers worden uitgesproken uiterlijk op 21 maart 2003, dan wel binnen veertien dagen na het verstrekken van de in de vorige volzin bedoelde inlichtingen.

Bij deze termijnen is rekening gehouden met de recesperiode van de Tweede Kamer.

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 januari 2003

Gelet op artikel 34 van de Comptabiliteitswet 2001, deel ik u mee dat de Staat - conform het gevoelen in de Ministerraad - het voornemen heeft om de Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op te richten.

Dit voornemen is opgenomen in het Kabinetsstandpunt van april 2001 bij het SER-advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen (Kamerstukken II, 2000-2001, 26 485, nr. 14). Over dit voornemen is in de Tweede Kamer gesproken tijdens het Algemeen Overleg van 19 december 2001 naar aanleiding van het toezenden aan de Tweede Kamer van de notitie over opzet en taakstelling van het Kenniscentrum MVO (Kamerstukken II, 2001-2002, 26 485, nr. 20). Het voornemen tot oprichting van het Kenniscentrum MVO is opgenomen in de EZ-begroting.
Over de samenstelling van het bestuur van de Stichting Kenniscentrum MVO i.o. is de Tweede Kamer geïnformeerd bij brief van 30 mei 2002.

Ik ben voornemens aan de Stichting Kenniscentrum MVO voor het tijdvak 2003 t/m 2007 subsidie te verlenen. Daarvoor heb ik jaarlijks 1,2 mln. euro gereserveerd. Dit zal worden opgenomen in de 1e suppletoire begroting 2003.

Bijgaand treft u de notitie over opzet en taakstelling van het centrum alsmede de conceptstatuten aan.' Doel van de Stichting Kenniscentrum MVO is het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door:

  • het bevorderen van kennis- en informatieoverdracht omtrent MVa, zowel in de nationale als internationale context;
  • het bevorderen van de onderliggende dialoog over MVa tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, (lokale) overheden en burgers;
  • het in nauwe samenwerking met bestaande kennisinstellingen, ondernemingen en maatschappelijke organisaties identificeren van leemten in kennis over MVO, teneinde op basis daarvan onderzoeksprogramma's op te (doen) zetten.
De doelstellingen van de stichting worden geoperationaliseerd in het op te stellen businessplan en de jaarlijkse werkplannen. Aan de hand van het nog op te stellen businessplan en de jaarlijkse werkplannen zal de jaarlijkse subsidiebijdrage worden berekend.
In het businessplan zullen ook de mogelijkheden worden opgenomen voor het op termijn zelfstandig functioneren van het kenniscentrum. Dit met het oog op de gewenste afbouw van de subsidie van overheidswege.

In september 2002 heb ik de President van de Algemene Rekenkamer, conform artikel 34 lid 1 en 2 en artikel 96 van de Comptabiliteitswet 2001, in kennis gesteld van mijn voornemen tot oprichting van de Stichting Kenniscentrum MVO. De reactie van de President van de Algemene Rekenkamer treft u in afschrift aan.

De Stichting Kenniscentrum MVO zal als een netwerkorganisatie gaan opereren. Daarom zal qua functionaliteit en wat betreft vestigingsplaats waar mogelijk worden aangesloten bij (een) bestaande (kennis)organisatie(s).

KST66510
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
's-Gravenhage 2003
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
J.G.Wijn

Staten-Generaal, vergaderjaar 2002-2003pagina VERANTWOORD ONDERNEMEN
   
begin document

Landelijke India Werkgroep - 2 april 2003