Landelijke India Werkgroep


Minister van BuZa, Frans Timmermans

Minister van Internationale Handel en Ontwikkelings-samenwerking, Lilianne Ploumen

Kamerlid Joel Voordewind (ChristenUnie)
(jan 2013)

Minister Timmermans (BZ) wil meer aandacht voor Dalits, ook in de Europese Unie

Kamervragen, moties en debat in Kamer geven de aanzet


Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken op 18-19 december 2012 kaartte Kamerlid Voordwind de Dalit-kwestie aan bij Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Dat deed hij eerder bij voormalig minister van BZ Rosenthal.
Hij zei: ‘’In de Kamer is een motie van mijn hand aangenomen die vraagt om extra aandacht te besteden aan het denken in klassen [Hij bedoelt waarschijnlijk kastes] en de positie van de Dalits. Die motie is opnieuw niet uitgevoerd. Ik vraag de minister om daar nogmaals naar te kijken. Ik zal de motie ook aan hem overhandigen.’’

Minister Timmermans reageerde onder meer als volgt: "De heer Voordewind heeft een zeer belangrijk en ingewikkeld onderwerp aangekaart: de positie van Dalits. Ik vind dat de maatschappelijke emancipatie van bevolkingsgroepen die al eeuwenlang niet eens op de ladder staan, laat staan op de onderste sport van een ladder, hoort bij de wens van de internationale gemeenschap om de universaliteit van de mensenrechten ook op ieder mens van toepassing te laten zijn. Ik vind dat wij dus de positie van Dalits altijd goed in ogenschouw moeten nemen en ook moeten investeren in de versterking van die positie. Het onderwerp discriminatie op basis van werk en afkomst moet in de Europese Unie wat mij betreft hoger op de agenda worden gezet. Het Europees Parlement heeft zeer recent een behartigenswaardige resolutie aangenomen over de positie van Dalits en ik denk dat wij op basis daarvan ook Europees beleid beter vorm kunnen geven."

Eind 2010 en medio 2011 nam de Tweede Kamer twee moties aan over mensenrechten in India, onder meer over Dalits. De eerste motie ging over een duurzaamheids- en mensenrechtenclausule in het vrijhandelsverdrag waarover de EU en India momenteel onderhandelen. De aanpak van kinderarbeid en de discriminatie en uitbuiting van Dalits werden daarin met name genoemd. De Kamer verzocht de toenmalige Minister Rosenthal "zich in Europees verband sterk te maken voor een robuust duurzaamheidhoofdstuk, waar o.a. ingezet wordt op het terugdringen van kinderarbeid, het verbeteren van de positie van Dalits, de beschikbaarheid van medicijnen voor hiv/aids en een geschillenbeslechtingsmechanisme, en geen genoegen te nemen met een sterk afgezwakt compromis".

De tweede motie van juni 2011 – geheel over de positie van Dalits - constateert dat "ca. 250 miljoen Dalits het slachtoffer zijn van talloze schendingen van fundamentele mensenrechten en dat deze groep disproportioneel lijdt onder schendingen van arbeidsrechten in productieketens van Nederlandse bedrijven, waaronder in de kleding, zaden en natuursteen". De Kamer doet een viertal verzoeken aan de regering variërend van het actief aankaarten van de kwestie in EU en VN verband, het agenderen van het onderwerp in de VN Mensenrechtenraad, het aanspreken van bedrijven op het bestrijden van kastendiscriminatie en financiële steun aan het International Dalit Solidarity Network.
In juli 2011 was Minister Rosenthal op werkbezoek in India waarna hij liet weten “volop vertrouwen te hebben in de wijze waarop de Indiase regering bezig is dit soort zaken (kinderarbeid, dwangarbeid, non-discriminatie e.d.) aan te pakken”.
Kamerlid Voordewind van de ChristenUnie stelde in oktober 2011 en opnieuw op 16 januari 2012 een reeks vragen over zowel de uitvoering van de moties, de uitspraken van Rosenthal en meer algemeen over wat Nederland doet om naleving van de fundamentele arbeidsrechten en mensenrechten in India te bevorderen. Gezien de tweede serie vragen was hij allerminst tevreden over de antwoorden op zijn Kamervragen van oktober 2011. Hij vroeg zich zelfs af of Minister Rosenthal wel bereid is de ‘Dalit-motie’ uit te voeren (wat hij wel heeft beloofd), gezien zijn uiterst ontwijkende antwoord op een vraag daarover.Een verslag van de volledige discussie met Timmermans, maar ook eerdere (antwoorden op) Kamervragen en moties vindt u hier.
Landelijke India Werkgroep / India Committee of the Netherlands -