Landelijke India Werkgroep


Kinderarbeid in Turkse landbouw aanzienlijk toegenomen

Minister Ploumen: Blijvende inzet tegen kinderarbeid in Turkse hazelnootoogst


LIW, 11-7-2014

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking blijft zich inzetten voor het bestrijden van kinderarbeid en andere schendingen van arbeidsrechten in de Turkse agrarische sector, waaronder de hazelnootoogst. Dat blijkt uit antwoorden van 8 juli op Kamervragen van ChristenUnie, SP en PvdA. De coalitie Stop Kinderarbeid is daarover verheugd.
Volgens cijfers van het Turkse Statistische Instituut is kinderarbeid in de landbouw vanaf 2006 aanzienlijk gestegen, terwijl de Turkse vice-premier tegen minister Ploumen sprak over vermindering.

Tijdens haar recente missie (2-4 juni) naar Turkije heeft Minister Ploumen heeft de kwestie ‘meerdere malen aan de orde gesteld’ tijdens gesprekken met de vice-premier Babacan, de ILO en de Nederlandse (bedrijven)delegatie. Ook steunt zij voor de tweede keer een project van ILO waarbij overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken aan het oplossen van ‘dit structurele probleem’. De Minister zegt dat ze het gesprek met de Turkse overheid over kinderarbeid en andere problemen tijdens de seizoensgebonden arbeidsmigratie zal blijven aangaan.

Minister Ploumen citeert de Turkse vice-premier die aangaf dat kinderarbeid in de agrarische sector de afgelopen jaren is verminderd en dat Turkije zich inspant voor verdere vermindering. Volgens het Turkse Statistische Instituut is kinderarbeid in de landbouw tussen 2006 en 2012 juist aanzienlijk toegenomen, terwijl kinderarbeid in industrie en diensten daalde. In 2006 werkten 326.000 kinderen tussen de 6 en 17 jaar in de landbouw (36,6% van het totaal van 890.000), maar in 2012 was dat aantal opgelopen tot 399.000 (44,7% van totaal).

Minister Ploumen verwacht dat bedrijven als Nestlé, Ferrero, Mondelez en Unilever hun verantwoordelijkheid in de productieketen zullen nemen en heeft daartoe de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) aangesproken. FNLI was recent de initiatiefnemer van een bijeenkomst over wat bedrijven en ‘stakeholders’ kunnen doen om kinderarbeid in de hazelnootoogst uit te bannen. De bovengenoemde bedrijven hebben daartoe initiatieven genomen, waaronder het traceerbaar maken van de hazelnootketen en verbetering van levensomstandigheden van de arbeiders. De impact daarvan blijkt niet uit de beantwoording van de Kamervragen.

Het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelen) heeft het Ministerie laten weten aandacht voor dit thema te vragen bij hun leveranciers van hazelnoten. Het onderwerp arbeidsomstandigheden in de agroketen zal ook aan de orde komen in een gesprek tussen staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en het CBL.

Minister Ploumen laat eveneens weten dat Turkije regelmatig op kinderarbeid wordt aangesproken in de dialoog over het vervullen van de ‘strenge toetredingscriteria’ voor aansluiting bij de EU. De EU dringt daarbij aan op meer inspanningen om kinderarbeid te bestrijden.


Zie hier voor de volledige vragen en antwoorden.
Substantial increase of child labour in Turkish agriculture

Dutch Minister Ploumen: Efforts against child labour in Turkish hazelnut production will be continued


ICN, July 14, 2014

Minister Ploumen of Foreign Trade and Development remains committed to combating child labour and other violations of labour rights in the Turkish agricultural sector, including in the hazelnut harvest. This shows from answers to Dutch parliamentary questions by MPs of ChristianUnion, Socialist Party and Labour Party on July 8, 2014. The Stop Child Labour coalition applauds this.
According to figures from the Turkish Statistical Institute child labour in agriculture did increase significantly since 2006, while the Turkish Deputy Prime Minister said to Ploumen that it was deceasing.

During her recent mission to Turkey (2 to 4 June), Minister Ploumen ‘raised the issue several times’ during talks with the Deputy Prime Minister Babacan, the ILO and the Dutch (industrial) delegation. She also supports for a second time a project of ILO involving government, business and civil society working together to solve 'this structural problem’. The Minister says she will continue the discussion with the Turkish government on child labour and other problems related to seasonal labour migration.

Minister Ploumen quotes the Turkish Deputy Prime Minister who has told her that child labour in the agricultural sector has declined in recent years and that Turkey continues to strive for a further reduction. According to the Turkish Statistical Institute however, child labour in agriculture significantly increased between 2006 and 2012, while child labour in the industry and service sector decreased. In 2006 326,000 children between 6 and 17 years worked in agriculture (36.6% of the total of 890,000 child labourers), but in 2012 that number had risen to 399,000 (44.7% of the total).

Minister Ploumen expects that companies like Nestlé, Ferrero, Mondelez and Unilever will take up their responsibility in the supply chain and therefore addressed the Federation for Dutch Food Industries (FNLI). FNLI recently was the initiator of a meeting about what companies and stakeholders can do to eliminate child labour in the hazelnut industry. The above mentioned companies have taken some initiatives to this end, including making the hazelnut supply chain traceable and improving the living conditions of the workers. The impact of that is not clear from the answers to the parliamentary questions.

CBL, the trade association of supermarkets, informed the Ministry that their members will draw the attention of their hazelnuts suppliers to this issue. The subject of labour conditions in the agricultural chain will also be discussed in a meeting between Deputy Minister of Economic Affairs, Dijksma, and CBL.

Minister Ploumen also announced that on a regular basis there will be a discussion with Turkey on child labour in the dialogue on meeting the ‘strict criteria’ for joining the EU. The EU is urging for more efforts to combat child labour.


See here for the full Parliamentary questions and answers.Landelijke India Werkgroep - 11 juli 2014