Landelijke India Werkgroep    (Minister van Handel en OS, Lilianne Ploumen)


    (PvdA-Kamerlid Roelof van Laar)

Regering reageert positief op voorstel tot verbod verkoop van producten kinderarbeid


LIW, 27-1-2015


De Nederlandse regering heeft, middels een brief van Minister Ploumen van Handel en OS aan de Kamer, positief gereageerd op het initiatief van PvdA-Kamerlid Roelof van Laar om de verkoop van producten gemaakt door kinderen te verbieden.

Minister Ploumen noemt een aantal mogelijkheden voor dit verbod maar maakt daarin zelf geen keuze. Zo is strafrechtelijk optreden volgens Ploumen mogelijk in situaties van mensenhandel: kinderarbeid valt (onder voorwaarden) ook onder de definitie van mensenhandel waarbij dwang niet aangetoond hoeft te worden. Dit biedt, zegt de Minister, ‘aanknopingspunten voor de initiatiefnemer.’

‘Flankeer verkoop verbod met Child Labour Free Zone-aanpak’
Ook op Europees niveau zijn handelsbelemmeringen mogelijk als ‘publieke belangen zoals bescherming van mensenrechten’ in het geding zijn, ‘mits de maatregel proportioneel is’. Een ander alternatief is volgens Ploumen om ‘verplichte due diligence’ [zorgplicht] voor bedrijven in te voeren in plaats van een verkoopverbod. Dit zou inhouden dat bedrijven zelf moeten zorgen dat hun keten vrij van kinderarbeid is. Als bewezen wordt dat ze dat niet doen kunnen ze dan juridische consequenties verwachten.
Minister Ploumen laat het aan de Kamer over om zelf verder met een voorstel te komen. Als ‘flankerende maatregel’ om gemeenschappen te steunen noemt de minister de Child Labour Free Zones-aanpak van de coalitie Stop Kinderarbeid een ‘goed voorbeeld’.

Lees de volledige brief.
Landelijke India Werkgroep - 27 januari 2015