Landelijke India Werkgroep


    (Minister van Handel en OS, Lilianne Ploumen)


    (ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind)


    (PvdA-Kamerlid Roelof van Laar)

Kamerleden: 'Kinderarbeid moet prominente plek krijgen in convenanten met bedrijven'

Minister Ploumen gaat zich inzetten om schoenensector bij kledingconvenant te laten meedoen


LIW, 26-2-2015


Minister Lilianne Ploumen heeft toegezegd dat zij met de schoenenbedrijven in gesprek zal gaan over aansluiting bij het Convenant over textiel en kleding waaraan nu wordt gewerkt. Aanleiding daartoe was een vraag van Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie in het Kamerdebat van 25 februari jl. Stop Kinderarbeid had dit voorgesteld in een brief aan de Tweede Kamer.
Het Kamerdebat ging over de MVO Sector Risico Analyse en de Convenanten die met bedrijfssectoren worden gesloten over de aanpak van problemen op het gebied van mensenrechten en milieu in de buitenlandse productieketens van bedrijven.

Kinder-, vrouwen- en vakbondsrechten centraal
Namens de PvdA opperde Kamerlid Roelof van Laar dat in alle Convenanten actie op kinder-, vrouwen- en vakbondsrechten moet worden ondernomen. Voordewind voegde daaraan toe dat dit ook specifiek voor kinderarbeid moet gelden. Beiden verwezen daarmee naar een aanbeveling van Stop Kinderarbeid. Ploumen reageerde daarop onder meer met de opmerking dat het vele werk dat al rond kinderarbeid wordt gedaan ook in de Convenanten ‘getrokken’ zou moeten worden.
Voordewind deed daarbij nog de suggestie om een specifieke kinderarbeid Sector Risico Analyse te ondernemen. Hij verwees daarbij naar de grotendeels ontbrekende informatie over kinderarbeid bij de productie van onder meer zaden, hazelnoten, koffie, thee, tabak en schoenen in de MVO Sector Risico Analyse. Helaas kreeg Voordewind op dit voorstel geen reactie van de minister.

Wettelijke maatregelen?
Opvallend is het debat was dat een aantal partijen – waaronder CU, SP en GroenLinks – bij Minister Ploumen aandrong op wettelijke maatregelen tegen bedrijven die niet actief meedoen in de Convenanten. Ploumen wilde het woord wettelijke maatregelen niet in de mond nemen, maar zei wel: “ik wil alle opties openhouden en sluit geen routes af.” Maar tegelijkertijd sprak Ploumen ook haar duidelijke voorkeur uit voor de weg van de Convenanten. Zij zegde de Kamer toe dat zij 1,5 jaar na sluiting van de Convenanten de balans zal opmaken over wat er bereikt is en of dat voldoende is.


Brief Stop Kinderarbeid aan Commissie Buitenlandse Handel en OS (6-2-2015)
Landelijke India Werkgroep - 26 februari 2015