Landelijke India Werkgroep

LIW en Stop Kinderarbeid dragen bij aan rapport over nieuwe VN-ontwikkelingsdoelen


LIW, 30-5-2016


De Landelijke India Werkgroep en de Stop Kinderarbeid coalitie hebben meegeschreven aan het onlangs gepubliceerde rapport Ready for Change? – Global Goals at home and abroad. Zij schreven het een deel van het hoofdstuk over de ‘sociale uitdagingen in mondiale waardeketens’ met een focus of kinderarbeid en gedwongen arbeid. Als voorbeelden worden de waarde- of productieketens op het gebied van kleding, zaden en natuursteen besproken. Op dit terrein werden door de LIW en Stop Kinderarbeid ook aanbevelingen ingebracht. Ook bevat het hoofdstuk een interview met Gerard Oonk, directeur van de LIW, over het Convenant Kleding en Textiel. Andere hoofdstukken gaan onder meer over voedsel, gezondheid, klimaat, migratie en ongelijkheid & belastingen.

Het rapport is de eerste uitgebreide verkenning welke consequenties de recent door de VN aangenomen Sustainable Development Goals ('Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling') hebben voor Nederland en de Europese Unie. Hoe kunnen de SDG's als leidraad dienen om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling? Hoe kan Nederland al haar inspanningen in lijn brengen met die doelstellingen? En op welke punten moet het huidige beleid veranderd of aangescherpt worden?

Het rapport is een publicatie van Partos (Branchevereniging voor Ontwikkelingssamenwerking), de Foundation Max van der Stoel en de organisatie Woord en Daad, maar de inhoud wordt onderschreven door 40 organisaties. Het rapport werd op 19 mei jl. aangeboden aan Christiaan Rebergen, Directeur Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die het eerste exemplaar van Ready for Change? in ontvangst nam tijdens de internationale Ready for Change conferentie in NEMO, Amsterdam.

Als reactie hierop hield Rebergen namens Minister Ploumen een speech over het belang van de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s), in zowel Nederland als buitenland. Het rapport is expliciet gericht aan het hele kabinet. Daarom zijn aan Rebergen dertien exemplaren aangeboden, voor Minister Ploumen en al haar collega-bewindspersonen.

Passages uit het hoofdstuk over Global Value Chains van het rapport Ready for Change?

...

“Een toenemend aantal rapporten laat zien hoe gangbaar kinderarbeid en gedwongen en/of slavenarbeid zijn in diverse GVC's waarbij ook een groot aantal Nederlandse en Europese bedrijven zijn betrokken. In India's spinnerijen produceren zo’n 200.000 meisjes en jonge vrouwen onder omstandigheden van dwangarbeid kleding voor de consumenten. Vaak zijn het lokale migranten en Dalits ('kastelozen'). Alleen al in India’s katoen- en groentezaadindustrie werken meer dan 650.000 kinderen onder zeer zware omstandigheden in de productieketens van Nederlandse, Franse, Amerikaanse en Japanse zaadbedrijven. Dit zijn vaak ook kinderen die slachtoffer zijn van kinderhandel. Schuldslavernij is endemisch in de natuursteenindustrie die levert aan consumenten en overheden, bijv. graniet dat wordt gebruikt voor pleinen en openbare gebouwen. Het geval van natuursteen is van specifiek belang in het kader van overheidsopdrachten, hetzij door de nationale, regionale of lokale overheden.”

...

"Interview met Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep
Kunt u iets vertellen over het nieuwe textielconvenant? Op welke manier draagt het bij aan de doelstellingen van Agenda 2030?
Het Convenant voor Kleding en Textiel is de uitkomst van onderhandelingen door drie brancheorganisaties, de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. De kern van het convenant is verplichte due diligence door de deelnemende bedrijven in alle schakels van hun toeleveringsketen. Deelnemende bedrijven moeten schendingen van arbeids- en milieunormen in kaart brengen jaarlijks een verbeteringsplan opstellen met specifieke doelen. Er zijn negen thematische gebieden waaronder alle fundamentele arbeidsrechten, gezondheid en veiligheid, leefbare lonen, grondstoffen, milieuzaken en de rechten van dieren. Een deel van het convenant is een analyse van arbeidskwesties in wereldwijde productieketens waarvoor een stappenplan met meetbare doelen zal worden ontworpen. Vakbonden en maatschappelijke organisaties zullen samenwerken om ervoor te zorgen dat de lokale vakbonden en NGO's direct betrokken zijn bij de beoordeling van schendingen en het aanpakken daarvan. Lokale organisaties kunnen een klacht indienen bij de onafhankelijke geschillen- en klachtencommissie van het convenant waarvan de beslissingen bindend zijn en uiteindelijk kunnen leiden tot arbitrage. Vanaf het derde jaar zullen bedrijven in het openbaar moeten communiceren over hun resultaten."

...

"Enkele van de aanbevelingen

 • Het Directoraat Generaal Handel (DG TRADE) van de Europese Commissie en de Ministeries van Economische Zaken van de lidstaten moeten verplichte due diligence ('passende zorgvuldigheid') wettelijk vastleggen voor bedrijven met betrekking tot hun volledige toeleveringsketen. Dit kunnen ze doen door de transparantie te eisen over de 'voornaamste risico's' van rechtenschendingen en over de impact van de maatregelen om deze schendingen te voorkomen en aan te pakken.
 • De Nederlandse regering, de EU en de andere lidstaten moeten waar mogelijk groene en eerlijke overheidsbestedingen invoeren. De nieuwe EU-richtlijn inzake overheidsbestedingen is nog niet vertaald in effectieve actie door de lidstaten. Bedrijven waarvan bewezen is dat ze sociale en milieunormen toepassen op basis van de OESO-richtlijnen moeten de voorrang krijgen bij overheidsbestedingen."

  ...


  Lees hier de volledige Nederlandse vertaling van het hoofdstuk over ‘mondiale waardeketens’: http://www.indianet.nl/pdf/GlobalValueChains-NL.pdf

  Lees het volledige rapport hier: https://partos.nl/fileadmin/files/Documents/Partos_RFC_Publication_May_2016.pdf

  Lees hier meer over het Convenant Kleding en Textiel: https://www.ser.nl/en/publications/news/2016309-coalition-agreement-sustainable-garment-textile.aspx
 • Landelijke India Werkgroep 30 mei 2016