Landelijke India Werkgroep

27-6-2014

VN kritisch over India’s beleid en praktijk op het gebied van kinderrechten

Concluding observations by UN body on India’s child rights’ policies and practices

Jun 2014Het VN-Comité inzake de Rechten van het Kind heeft India’s rapportage op 2 en 3 juni 2014 geëvalueerd, en op haar vergadering van 13 juni 2014 een aantal conclusies getrokken en deze in een 21 pagina's tellend rapport gepubliceerd.

Enkele ‘hoogtepunten’ daarvan zijn:

  • 'Het Comité is bezorgd over de gedwongen verhuizing van een groot aantal kinderen en hun families en het verlies van hun voorouderlijk land als gevolg van industriële activiteiten. Dit betreft met name kinderen in de omgeving van de grootschalige Posco-staalfabriek en -haven in de deelstaat Odisha.' Het Comité verzoekt India 'om van bedrijven te eisen dat ze een beoordeling maken van de milieu-, gezondheids- en mensenrechten-invloeden van hun activiteiten, daarover overleggen en die volledige openbaar maken, evenals de hun plannen om de gevolgen daarvan aan te pakken.'

  • Het Comité ... is bezorgd over de hoge schoolverlatingspercentages van kinderen, met name van kinderen van ‘geregistreerde kasten en stammen’ en meisjes. Het Comité is ook bezorgd over het grote aantal kinderen dat niet naar school gaat, de hoge uitval in klas 5, de geringe vaardigheden in rekenen en taal, de lage kwaliteit van het onderwijs, alsmede het tekort aan gekwalificeerde docenten en klaslokalen.

  • Het Comité herhaalt zijn ernstige bezorgdheid dat er, ondanks een aantal inspanningen van de regering, nog een groot aantal kinderen betrokken is bij economische uitbuiting, waaronder kinderarbeid in gevaarlijke omstandigheden, gedwongen arbeid, mijnbouw, landbouw en als huispersoneel, alsook in de informele sector en doet de volgende aanbeveling: ‘maak haast met de goedkeuring van de kinderarbeidwet (Prohibition and Regulation Bill) uit 2012 en ontwikkel een alomvattende strategie om alle vormen van kinderarbeid te voorkomen en uit te bannen, met inbegrip van sancties tegen personen die betrokken zijn bij kinderarbeid’.


The UN Committee on the Rights of the Child considered India’s reports on 2 and 3 June 2014, and adopted, at its meeting on 13 June 2014, a large number of concluding observations in a 21 page report.

A few 'highlights' are:

  • 'The Committee is concerned about the forced displacement of a high number of children and their families and the loss of their ancestral lands because of business operations. This particularly concerns children living in the area of the large scale Posco steel plant and port in the state of Odisha.' The Committee requests India i.a. to ‘require companies to undertake assessments, consultations, and full public disclosure of the environmental, health-related and human rights impacts of their business activities and their plans to address such impacts.’

  • The Committee … is concerned at the high drop-out rates of children, in particular children of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and girls. The Committee is also concerned about the high number of children that are out of school, high dropout rates at grade 5, low numeracy and literacy skills, low quality of education, as well as shortage of qualified teachers and classrooms.

  • The Committee reiterates its serious concern that, despite some efforts made by the State party, there is still a large number of children involved in economic exploitation, including child labour in hazardous conditions, such as in bonded labour, mining, agriculture and as domestic servants, as well as in the informal’ and recommends: ‘expedite the adoption of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Bill, 2012 and develop a comprehensive strategy to prevent and eliminate all forms of child labour, including sanctions against individuals involved in child labour.’


Rapport en meer informatie / Report and more information:

Committee on Rights of Child examines reports of India under the Convention and Protocols on Children in armed conflict, Sale of Children (UN Committee on the Rights of the Child, Jun 3, 2014).

Forse kritiek VN-deskundigen op India’s kinderrechtenbeleid (persbericht NCDHR, 4-6-2014) / UN experts slam India’s child rights policies (press release NCDHR, Jun 4, 2014).

Concluding observations on the consolidated third and fourth periodic reports of India (Report, UN Committee on the Rights of the Child, Jun 13, 2014).
Landelijke India Werkgroep - July 2, 2014