Landelijke India Werkgroep

(20-2-2014)

Rapport Europees Parlement over vrijheid van godsdienst en overtuiging

India en Pakistan uitgelicht


In februari 2014 publiceerde de Werkgroep van het Europees Parlement voor Vrijheid van Godsdienst en Overtuiging (EPWG) haar rapport 2013 met 'conclusies en aanbevelingen over de vrijheid van religie en overtuiging in de wereld'. U vindt het volledige rapport hier.

Het rapport beschrijft de situatie op het gebied van (gebrek aan) vrijheid van godsdienst en overtuiging wereldwijd. Het rapport richt zich met name op 15 landen als 'ernstige overtreders' van deze internationaal erkende vrijheden. Daarbij zijn ook India en Pakistan. Daarnaast doet het rapport aanbevelingen aan de (instellingen van) de Europese Unie om schendingen van de vrijheid van godsdienst en overtuiging gerichter en effectiever aan te pakken.

Hieronder zijn de passages over Pakistan en India, en de specifieke aanbevelingen met betrekking tot die landen, in het Nederlands vertaald (vertaling door LIW).

Hindoes in Pakistan
In Pakistan wonen 2,5 miljoen Hindoes(1). Ze worden geconfronteerd met ernstige en toenemende discriminatie door extremistische islamitische groeperingen, ontvoering, verkrachting, gedwongen bekering en meer(2). Hindoes in Pakistan wordt toegang ontzegd tot publieke diensten, werkgelegenheid, huisvesting, de mogelijkheid om zaken te doen alsmede bescherming en een behoorlijk proces.

Boeddhisten in India
Boeddhistische stammen in India (met name de Chakma) hebben dagelijks te maken met discriminatie, aldus het rapport van The Network of Buddhist Organisations (NBO)(3). Hen wordt het burgerschap of de vluchtelingenstatus ontzegd(4), alsmede onderwijs en werkgelegenheid en toegang tot de gezondheidszorg. Ze worden geconfronteerd met groepsgericht geweld en blootgesteld aan willekeurig machtsvertoon door de lokale autoriteiten(5). NBO meldt dat de Chakma en Jumma stammen ook in Bangladesh vervolgd worden en van hun land worden verdrongen door groepen uit de gemeenschap of militairen.

Sjiieten in Pakistan
Sjiieten in Pakistan worden steeds vaker geconfronteerd met aanvallen van soennitische extremisten Er zijn naar schatting in twee maanden 300 mensen gedood(6). In januari kwamen bij een aanval van de Lashkar-e-Jangvi op sjiieten meer dan 90 mensen om. In februari eiste een bomaanslag op een sjiitische wijk in de stad Quetta 89 mensenlevens. In maart 2013 vonden 45 mensen de dood door een bomaanslag op een sjiitische moskee in Karachi. De dodelijke aanslagen tegen sjiieten in Pakistan zijn sterk toegenomen(7). Ze worden dagelijks geconfronteerd met discriminatie, zijn vaak het slachtoffer van onweersproken haatzaaien en het aanzetten tot geweld door soennitische predikanten.

Religieuze bekering [India]
CSW (Christian Solidarity Worldwide) rapporteert gevallen van het strafbaar stellen van bekeerlingen wegens "afvalligheid" in verschillende deelstaten in India(8). Dergelijke anticonversie-wetten zijn van kracht in Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Himachal Pradesh en Gujarat. Soortgelijke wetten worden ook voorgesteld in Arunachal Pradesh en Rajasthan, hoewel ze momenteel nog niet worden uitgevoerd. In Gujarat vereist de wet voorafgaande toestemming voor bekering. In Himachal Pradesh schrijft de wet voor dat iemand met een voornemen zich te bekeren de districtsmagistraat moet inlichten, en dat de magistraat onderzoek naar de zaak moet doen. Bekeerlingen zijn vaak het slachtoffer van geweld en intimidatie, vooral degenen die het Hindoe-geloof inruilen voor de islam, het boeddhisme of het christendom. Release International stelt dat velen fysiek geweld ondergaan, worden gedwongen om boetes te betalen of hun eigendommen aangevallen zien. Vaak worden mensen beschuldigd dat ze anderen met geweld hebben geprobeerd te bekeren(9). Een voorganger, John Lazarus, een tot het christelijk geloof bekeerde Hindoe, heeft zijn ontvoerde dochter nooit meer teruggezien; zijn zoon werd door radicale Hindoes doodgestoken.

Vervolging onder wetten tegen godslastering en laster [Pakistan]
In Pakistan wachten 17 mensen in de dodencel na veroordelingen wegens godslastering, en 20 zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf(10). Specifieke gevallen van veroordelingen wegens godslastering, laster of belediging worden ook gemeld in Egypte, Indonesië en Saoedi-Arabië(11). In Egypte steeg het aantal godslasteringsgevallen vergeleken met voorgaande jaren.

Ahmadi moslims [Pakistan]
In Pakistan verbiedt het Wetboek van Strafrecht dat Ahmadi moslims zichzelf moslims noemen. Het is hen niet toegestaan om te prediken, te bekeren, religieuze literatuur te verspreiden en in het openbaar bijeen te komen; als ze zich daar niet aan houden riskeren ze een gevangenisstraf van maximaal drie jaar en een boete. Ahmadi’s kunnen geen legale nationale documenten ontvangen en genieten daarom geen burgerlijke, economische en sociale rechten. Ahmadi’s worden in toenemende mate geconfronteerd met vervolging en geweld(12).
Sinds 1984 zijn op religieuze gronden meer dan 200 Ahmadi's gedood in Pakistan(13). Ahmadi’s worden ook in Maleisië, Saudi-Arabië en Indonesië steeds vaker officieel vervolgd.

Aanbevelingen per land

India
Aangezien de EU haar betrekkingen met India wil uitbreiden en hoopt op het sluiten van een vrijhandelsovereenkomst, moeten mensenrechten, waaronder vrijheid van godsdienst of geloof, een prominente plaats in de gesprekken en onderhandelingen krijgen. De Werkgroep van het Europees Parlement voor Vrijheid van Godsdienst en Overtuiging (EPWG) roept de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO), de Europese Commissie en de EU-lidstaten op om het probleem van de anti-bekeringswetten, die reeds in verschillende Indiase deelstaten van kracht zijn en in andere voorgesteld zijn, aan te pakken.
De EU moet India duidelijk maken dat het op grond van het Internationale Verdrag voor Burger- en politieke Rechten verplicht is om deze wetten af te schaffen. De EU moet ook onafhankelijk onderzoek eisen naar gevallen van religieus geweld en extremisme. De EU-delegatie en de ambassades van de EU—lidstaten moeten er bij de Indiase autoriteiten op aandringen om het werk van lokale en internationale organisaties met een religieus karakter die zich aan federale en landelijke wetten houden en die voor het land geen bedreiging van welke aard dan ook vormen, niet te belemmeren. Momenteel zijn er wel beperkingen, in het bijzonder met betrekking tot organisaties die werken onder Dalit-bekeerlingen. Het Europees Parlement moet in zijn betrekkingen met de Indiase Lok Sabha het probleem van haatzaaien bespreken, met name door bepaalde Hindoe-groeperingen en hun vertegenwoordigers.

Pakistan
De onlangs goedgekeurde opwaardering van Pakistan’s handelsbetrekkingen onder het Algemeen Preferentie Systeem (APS) van de EU geeft de EU een krachtig gereedschap voor het controleren en voor het monitoren en onder druk zetten van Pakistan met betrekking tot de mensenrechten: het APS+ controlemechanisme. De EPWG voor Vrijheid van Godsdienst en Overtuiging dringt er bij de Europese Commissie op aan om dit gereedschap effectief te gebruiken om Pakistan zijn mensenrechtenbeleid te doen verbeteren. De EPWG eist voorts dat de vrijheid van godsdienst of geloofsovertuiging intensief wordt gecontroleerd op grond van deze nieuwe handelsregeling.

Concrete problemen zijn de bijna volledige straffeloosheid van plegers van terreuraanslagen, van degenen die de godslasteringswetten van het land misbruiken, van haatzaaiers en van hen die anderszins religieuze minderheden vervolgen en discrimineren. De EU moet de Pakistaanse autoriteiten aansporen om haatzaaien in madrassa's, moskeeën en elders aan te pakken. De EU moet ook druk uitoefenen op Pakistan om de wetten op godslastering en hun veelvuldige misbruik te herzien. Dit met het oog op intrekking van de meest gevaarlijke onderdelen van de Pakistaanse strafwet met inbegrip van artikel 295 (B) en 295 (C).
De EPWG nodigt de EU-delegatie in Islamabad om EIDHR middelen te gebruiken om organisaties te ondersteunen die werken aan hervorming van de huidige wetten op godslastering en voor hulp aan slachtoffers van misbruik van de wetten. Europarlementariërs en parlementariërs van lidstaten wordt gevraagd om met hun Pakistaanse collega’s te spreken over hoe bepalingen binnen de blasfemiewet in de Europese context behandeld worden.

De EPWG is zeer bezorgd over berichten dat de humanitaire en ontwikkelingshulp van de EU wordt gebruikt voor discriminatie van religieuze minderheden. Tijdens de overstromingen in 2010 en 2011 zijn meldingen ontvangen van discriminatie van religieuze en etnische minderheden bij de distributie door de Pakistaanse autoriteiten van humanitaire hulp van de EU. De EPWG wenst een grondig onderzoek naar deze beschuldigingen. Er zijn ook nog steeds meldingen van opruiende en haatzaaiende uitspraken jegens christenen en andere minderheden in Pakistaanse schoolboeken die door de EU worden gefinancierd. In dit verband wacht de EPWG op de uitkomst van het onderzoek “Externe controle van de EU-Onderwijs sectorale programma's in Pakistan', waarvoor EuropeAid in maart 2013 opdracht heeft gegeven.


Download het volledige Engelstalige rapport hier: 2013 Annual Report - Conclusions and Recommendations regarding the situation of Freedom of Religion or Belief in the World (European Parliament Working Group on Freedom of Religion or Belief, feb 2014)


Noten

(1) http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-20582988
(2) http://www.uscirf.gov/images/Pakistan%20Factsheet%20July%202013%20FINAL.pdf
(3) http://www.nbo.org.uk/wp-content/uploads/NBO-report-to-Parliament-on-Religious-Freedom-March-2013.pdf
(4) http://www.rnw.nl/english/article/stateless-people-chakmas-arunachal-pradesh
(5) http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/06/20126207955292695.html
(6) http://world.time.com/2013/03/06/under-attack-who-will-stop-the-killing-of-pakistans-shiites/#ixzz2fgczSU5A
(7) http://www.hrw.org/news/2012/09/05/pakistan-shia-killings-escalate
(8) http://dynamic.csw.org.uk/country.asp?s=gi&urn=India
(9) http://www.releaseinternational.org/2013-campaign-india/
(10) http://www.uscirf.gov/images/2013%20USCIRF%20Annual%20Report%20(2).pdf
(11) http://www.uscirf.gov/images/2013%20USCIRF%20Annual%20Report%20(2).pdf
(12) http://www.rferl.org/content/pakistan-ahmadis-persecution-violence/24992861.html
(13) http://blogs.independent.co.uk/2013/09/16/for-pakistans-ahmadis-a-depressing-tale-of-two-gatherings/


Landelijke India Werkgroep - 20 februari 2014