Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


LANDELIJKE INDIA WERKGROEP - MISSIE EN VISIE

Missie
De Landelijke India Werkgroep is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie (NGO) die opkomt voor de belangen van rechtelozen en gemarginaliseerde groepen in Zuid-Azië. De LIW doet dit door maatschappelijke en politieke pleitbezorging en (beleids)beïnvloeding, onderzoek, voorlichting, publiciteit en publiekscampagnes. Zij werkt hierin nauw samen met lokale organisaties en organisaties in Nederland, Europa en internationaal.

Visie
De LIW streeft naar een rechtvaardiger samenleving waarin mensenrechten, waaronder arbeidsrechten, in India en andere Zuid-Aziatische landen worden nageleefd.

Strategie
Om de missie te verwezenlijken richt de LIW zich op de volgende strategieën: (beleids)beïnvloeding door publiekscampagnes en politieke en maatschappelijke meningsvorming; kennisopbouw door onderzoek en focus op specifieke thema’s en het versterken van samenwerking. De LIW financiert zelf geen organisaties of projecten in India of Zuid-Azië, maar steunt lokale Indiase organisaties door hen bijvoorbeeld te helpen toegang te krijgen tot Europese en Nederlandse politici en publiek, door onderzoek te verrichten, informatie en kwesties die partners aandragen op Europees niveau aan de orde te stellen, en informatie en expertise te delen.

In Nederland, maar ook wereldwijd, werkt de LIW samen met een breed scala van organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardiger samenleving. Hoe breder de maatschappelijke steun, hoe groter de politieke druk en des te beter de mogelijkheid om rechtelozen en gemarginaliseerde groepen in Zuid-Azië concreet te ondersteunen in hun streven naar sociale rechtvaardigheid. Zij zijn bijvoorbeeld gebaat bij maatschappelijk verantwoord ondernemen door Nederlandse bedrijven, ontwikkelingssamenwerking die de armen en rechtelozen via lokale organisaties echt bereikt en aandacht voor de schending van mensenrechten van Dalits en kinderen en slachtoffers van 'religieus extremisme'.